direct naar inhoud van Artikel 4 Agrarisch - Kwekerij
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

Artikel 4 Agrarisch - Kwekerij

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch - Kwekerij aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kwekerijen, met de daarbij behorende onbedekte (tuinbouw)-gronden alsmede overige tuinbouwbedrijven met open grondteelt, waaronder niet begrepen detailhandel met de daarbij behorende gebouwen, waaronder begrepen een dienstwoning en andere gebouwen
 • b. het bepaalde onder a geldt niet voor detailhandel in ter plaatse gekweekte producten.
 • c. gronden met de aanduiding 'milieuzone kwekerij' zijn mede bestemd voor het beschermen van het woon- en leefmilieu van onder meer de naastgelegen (bedrijfs)woningen.
4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 gelden de navolgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen bebouwingsvlakken;
 • b. de bebouwing moet voldoen aan de aanwijzingen op de plankaart;
 • c. ter plaatse de op de plankaart voorkomende aanduiding is maximaal één bedrijfswoning toegestaan.
 • d. de inhoud van een dienstwoning mag niet meer bedragen dan 500 m3.
 • e. de goothoogte en de hoogte van de bij een dienstwoning behorende bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 2.80 respectievelijk 5 meter, de goothoogte van een carport niet meer dan 2.50 meter. De gezamelijke oppervlakte van bijgebouwen en capports mag niet meer bedragen dan 40 m2.
 • f. de hoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter, behoudens erfafscheidingen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 2.50 meter en antennes, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 15 meter. Ten aanzien van antennes zijn Burgemeester en wethouders bevoegd om met het oog op een goede ruimtelijke ordening nadere eisen te stellen aan de hoogte en situering. Van deze bepaling zijn vlaggemasten uitgezonderd.
4.2.1 gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, parkeervoorziening, groenvoorziening of tuin worden gebruikt.

4.3 Ontheffing van de bouwregels

Ontheffingen als bedoeld in dit lid kunnen alleen worden verleend voor zover de aldaar in het gebied voorkomende waarden dan wel het in het plan beoogde stedebouwkundige en landschappelijke beeld niet onevenredig worden aangetast. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:

 • a. voor het oprichten dan wel vergroten van kassen tot een totaal oppervlak van 1500 m2binnen het bouwvlak, uitsluitend indien de kassen worden vergroot dan wel opgericht ter ondersteuning van de grondgebonden agrarische hoofdactiviteit;
 • b. teneinde een (agrarische) bedrijfswoning toe te staan, mits:
  1. dit bedrijfseconomisch aantoonbaar noodzakelijk is:
  2. de aard van het bedrijf vereist blijvend toezicht van personen op het bedrijf, en
  het bedrijf heeft ten minste twee maal de omvang van een volwaardig (agrarisch) bedrijf, waardoor de continuïteit als bedrijf verzekerd is;
  3. de bedrijfswoning niet is gelegen in het gebied tussen de weg en de 50 dB(A) contour als bedoeld in de Wet geluidhinder

Op het verlenen van ontheffingen zijn de in artikel 11 opgenomen procedureregels van toepassing.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 8, met daarin ondermeer regels omtrent het gebruik, gelden binnen de op de plankaart aangeduide gronden "milieuzone kwekerij" een aanlegvergunningplicht overeenkomstig is opgenomen in artikel 13.