direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

7.1 Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is voor eventuele opmerkingen voorgelegd aan de Dorpsraad Beekbergen en Lieren. De reacties van de wijkraad zijn hierna samengevat. De gemeentelijke reactie op de opmerkingen is cursief afgedrukt.

Reactie wijkraad

 • a. In verband met het ontbreken van een afbeelding van de voorgenomen ontwikkeling is het niet mogelijk op dit punt een oordeel te geven.
 • b. Duidelijk is dat het huidige aantal parkeerplaatsen aan de oostzijde van de bestaande bebouwing (10 stuks) komt te vervallen. Deze zullen aan de achterzijde gecompenseerd moeten worden.
 • c. In het concept is onder 4.2 aangegeven dat bij de herinrichingplannen rekening is gehouden met de beoogde uitbreiding van de supermarkt. De betreffende tekst geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop dit gebeurt.
 • d. De in afbeelding 5 weergegeven impressie van het te herinrichten parkeerterrein is niet voorzien van een legenda en is dermate klein afgedrukt dat geen goed en volledig beeld van de nieuwe situatie kan worden verkregen. De na herinrichting aanwezige 45 parkeerplaatsen zijn in deze figuur niet terug te vinden en de zin "dit is inclusief de vijf extra plaatsen die als gevolg van de beoogde uitbreiding met 120 m2 nodig zijn." is cryptisch en draagt niet bij aan het geven van een instemmend oordeel met betrekking tot het gepresenteerde voorstel. Mede gelet op het feit dat de gemeente voornemens is een deel van de gronden gelegen tussen Kerkstraat en Dorpstraat overdraagt aan de VVE van de appartementen aan de Kerkweg en de gesignaleerde, onvolledige informatie, ziet de dorpsraad voorlopig af van een instemmend oordeel. Zij verzoekt deze informatie alsnog beschikbaar te stellen.
 • e. Met het oog op de winkelvoorzieningen zou de dorpsraad graag instemmen met de beoogde uitbreiding. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is daarbij wel een belangrijke voorwaarde.
 • f. Op dit moment is de bestaande voetgangersverbinding tussen Libellestraat en het parkeerterrein afgesloten. De verbinding is van belang voor bewoners van het gebied begrensd door de Arnhemseweg, de Hagenweg en de Wolterbeeklaan, die te voet willen winkelen of afval willen aanleveren. Daarnaast kan deze route gebruikt worden wanneer de auto in de Libellestraat wordt geparkeerd wanneer het parkeerterrein vol is. Verzocht wordt de openstelling van de voetgangersverbinding in het plan te betrekken.
 • g. De opgenomen impressie voor het parkeerterrein geeft geen duidelijkheid over de locatie van de ondergrondse containers en mogelijk ondergrondse containers voor inleveren van klein huishoudelijk afval. Hieraan kan tegemoet worden gekomen door het beschikbaar stellen van een leesbare en voldoende gedetailleerde tekening.
 • h. In de huidige situatie wordt het trottoir voor de supermarkt veelal gebruikt als rijwielpad. Dit veroorzaakt overlast voor voetgangers die gebruik willen maken van het geldautomaat of onderweg zijn naar de supermarkt. Dit wordt mogelijk gemaakt door aan deze zijde van de supermarkt geparkeerde auto's. Na reconstructie van de Dorpstraat komt de parkeerstrook aan deze zijde van de Dorpstraat te vervallen, waarmee genoemd probleem is opgelost. Mocht dit onverhoopt wijzigen verdient het de aanbeveling voorzieningen te treffen zodat gebruik als rijwielpad onaantrekkelijk wordt.

Beantwoording

 • a. Ten tijde van de verspreiding van het conceptplan was er nog geen uitgewerkt bouwplan. Wel waren de planologische kaders bekend. In verband met de voortgang is ervoor gekozen om het plan in concept alvast bij de dorpsraad neer te leggen. Een impressie van het bouwplan is inmiddels in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.
 • b. Het klopt dat er aan de oostzijde van de supermarkt 10 parkeerplaatsen komen te vervallen. Drie ervan worden aan de zijkant terug gebracht. De overige plaatsen worden verwerkt in het ontwerp voor de parkeerplaatsen aan de achterzijde. Na uitbreiding van de supermarkt en herinrichting van het achterterrein zullen in totaal 48 parkeerplaatsen aanwezig zijn.
 • c. Zie de beantwoording onder b.
 • d. Een actuele duidelijk leesbare herinrichringstekening is inmiddels aangeboden. Zoals in de toelichting reeds aangegeven moet worden opgemerkt dat de herinrichting van het parkeerterrein ook op grond van het geldende bestemmingsplan reeds kan worden uitgevoerd. Deze bestemmingsplanherziening heeft alleen betrekking op uitbreiding van de supermarkt.
 • e. Met deze constatering kan worden ingestemd. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat de fysieke ruimte achter de supermarkt een gegeven is. Bij de uitwerking van de herinrichting is met inachtneming van deze situatie gezocht naar een inrichting waarbij de beschikbare ruimte maximaal benut wordt, zonder dat dit ten koste gaat van de manoeuvreerruimte.
 • f. Bij de herinrichting van het parkeerterrein is rekening gehouden met deze voetgangersverbinding.
 • g. Een duidelijk leesbare inrichtingstekening, inclusief opstelplaats voor acht ondergrondse containers is aangeboden.
 • h. De betreffende parkeerstrook ter plaatse komt inderdaad te vervallen.