direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Zoals beschreven in paragraaf 3.4 heeft het plangebied op zichzelf geen cultuurhistorische waarde. De beoogde uitbreiding vindt plaats aan de achterzijde. Er is geen aanleiding aanvullende bepalingen op te nemen ter bescherming

5.4.2 Archeologische waarden

Vanwege de hoge verwachtingswaarde is archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de rapportage d.d. november 2009, opgesteld door ADC ArcheoProjecten en opgenomen in bijlage Archeologisch onderzoek van de Bijlagen bij de toelichting, is archeologisch bureauonderzoek verricht. Aanvullend zijn op de locatie waar de uitbreiding wordt beoogd een drietal boringen verricht. Op basis van het bureauonderzoek worden mogelijk resten verwacht uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Daarnaast zijn mogelijk resten te verwachten uit overige archeologische perioden vanaf het Laat Paleolithicum.

Hoewel de boringen geen archeologische resten hebben aangetoond is het niet uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied nog archeologische resten voorkomen. Door middel van archeologische begeleiding bij de uitvoerende werkzaamheden kunnen de eventueel aan te treffen archeologische waarden worden gedocumenteerd. Hierover worden met aanvullende voorwaarden bij de omgevingsvergunning te zijner tijd afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Een programma van eisen hiertoe is inmiddels verstrekt door de initiatiefnemer en goedgekeurd vanuit de gemeente.