direct naar inhoud van 7.4 Zienswijzen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

7.4 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Beekbergen en Lieren heeft met ingang van 18 augustus 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn 20 zienswijzen ingediend. Hiervan is een zienswijzennota opgesteld. Een deel van deze zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen in het plan. Het betreft de volgende aanpassingen:

 • de wijzigingsregels met betrekking tot de co√∂peratielocatie aan de Tullekensmolenweg 92 en omgeving is aangepast;
 • op het perceel Tullekensmolenweg 94 is de aanduiding 'veiligheidszone - vuurwerk' opgenomen en is de aanduiding ten behoeve van de opslag van vuurwerk in overeenstemming met de vergunde situatie gebracht;
 • de bestemming van het pand aan de Loenenseweg 1 te Beekbergen is gewijzigd van 'Kantoor' naar 'Maatschappelijk'. Verder is aan de zuidzijde een klein bouwvlak toegevoegd ten behoeve van een tweede entree;
 • op enkele percelen is het bouwvlak aangepast conform de vigerende planologische situatie;
 • op enkele percelen is de bouwaanduiding [vrij] vervangen door [tae] in lijn met de vigerende planologische rechten;
 • de gebiedsaanduiding 'open landschap' is ook, conform planologisch vigerende situatie, neergelegd op het beoogde woningbouwgebied aan de Ruitersmolenweg;
 • de als 'Verkeer-Verblijfsgebied' bestemde aansluiting tussen het parkeerterrein van de C1000 en de Kerkweg wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen'.

Naast deze zienswijzen zijn er nog een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:

 • het bouwvlak van het Multi Functionele Centrum aan de Dorpsstraat in Beekbergen wordt uitgebreid aan de zuidzijde in overeenstemming met de vigerende planologische rechten;
 • het bouwvlak aan de Holleweg 30 in Beekbergen wordt gedraaid in overeenstemming met de parcellering en in relatie met de mogelijkheid om een dubbele woning te realiseren;
 • op het perceel Molenberg 16 te Lieren wordt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - handel en reparatie in auto's' opgenomen;
 • het bouwvlak van het pand aan de Zwarte Bergweg 14 is aangepast aan de hand van de nieuw beoogde situatie waarbij sprake is van sloop van de bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning. De nieuw ontstane situatie is stedenbouwkundig aanvaardbaar en past binnen het vigerende bestemmingsplan;
 • voor de onverharde weg tussen Molenberg en Molenvaart te Lieren is een specifieke aanduiding opgenomen ten behoeve van de bescherming van de cultuurhistorische waarde van de weg. Concreet betekent dit dat de weg niet mag worden verhard;
 • in de bestemming 'Gemengd' is het gebruik voor cultuur en ontspanning gelimiteerd tot die activiteiten die vallen in categorie 1. Dit om niet wenselijke geluidhinder naar omliggende woningen te voorkomen;
 • de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' wordt grotendeels verwijderd van het perceel aan de Holleweg waar de bouw van drie woningen mogelijk wordt gemaakt. Dit in verband met het verrichte archeologische onderzoek.