direct naar inhoud van 5.5 Gebiedsgericht welstandsbeleid
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

5.5 Gebiedsgericht welstandsbeleid

Naast het bestemmingsplan wordt voor Beekbergen gebiedsgericht welstandsbeleid gevoerd. Dit welstandsbeleid vindt zijn basis in de nota 'Beekbergen en Lieren Beeldkwaliteitplan' (d.d. 18-04-2011).


Welstand

Op grond van de kadernota "Over welstand geschreven" kennen de hoofdstructuren in Beekbergen en Lieren een welstandsniveau 'zwaar'. De rest van de dorpen valt in het niveau 'normaal'. De hoofdstructuren, die in Beekbergen dit welstandsniveau hebben zijn de Dorpstraat, de Arnhemseweg, Engelanderweg, de Oude Beek en Loenenseweg. In Lieren zijn dat de Oude Beek, de Lierderstraat en de Molenakker/ Molenberg.

Voortvloeiend uit de beschrijving van de identiteit van beide dorpen in hoofdstuk 3 is het voor de hand liggend om voor een aantal locaties voor wat betreft de welstandsnivaus niet de bovengenoemde algemene lijn te hanteren, maar 'maatwerk' te leveren: een soepeler welstandsniveau waar dat kan, maar ook op bepaalde plekken een zwaarder niveau. Inzetten op het kwetsbare landschap en de cultuurhistorische identiteit dragen mede bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied.

In de nota 'Beekbergen en Lieren Beeldkwaliteitplan' vindt dit maatwerk plaats. Er wordt helder gemaakt welke ambities en eisen er worden gesteld aan de ruimtelijke verschijningsvorm van gebouwen en de openbare ruimte in de beide dorpskernen.

De ambitie voor de beeldkwaliteit wordt beschreven in de vorm van een handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Het geeft vooral inspiratie en reikt aanbevelingen, suggesties en idee├źn aan om tot mooie en haalbare plannen te komen. De Handreiking heeft geen juridische status. Dat geldt wel voor het welstandskader waarin de regels staan verwoord waaraan moet worden voldaan.

Handreiking ruimtelijke kwaliteit

In deze Handreiking wordt ingegaan op vier apsecten die op beide dorpen van toepassing zijn:

  • behoud en versterking van de eigenheid van zowel Beekbergen als Lieren en het onderlinge verschil met de andere dorpen binnen de gemeente Apeldoorn;
  • het voelbaar houden van de verschillende ontwikkelingsstadia die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Beekbergen en Lieren (agrarische linten, dorpskern, planmatige uitbreidingen, instituten/instellingen, toerisme);
  • behoud van de ruimtelijke samenhang in die gebieden en structuren die een ruimtelijke eenheid vormen;
  • versterken van de 'algemene' dorpse karakteristiek voor die delen van Beekbergen en Lieren die sterk historisch bepaald zijn (linten, dorpskern en randen).

Beide dorpen worden in de Handreiking ontrafeld in een aantal deelgebieden waarvan op basis van een analyse handreikingen worden geschreven voor plannen binnen deze deelgebieden. Met het volgen van deze handreikingen ontstaan mooiere en betere plannen.

Welstandskader

In het welstandskader worden concrete en duidelijk omschreven criteria vastgelegd waaraan bouwplannen worden getoetst. Het welstandskader is daarmee een soort "kwaliteitsgarantie" dat minimaal vereist is om het specifieke eigen dorpskarakter van de beide dorpen te behouden en daar waar nodig te versterken.

Beekbergen en Lieren

Het dorp Beekbergen vindt een gebiedsindeling plaats in een drietal welstandsthema's: 'Lintbebouwing', 'Dorpsbebouwing' en 'Instituten en buitenplaatsen'. Het dorp Lieren valt in zijn geheel binnen het welstandsthema's 'Lintbebouwing'. Het welstandsniveau voor het gehele dorp is 'zwaar', met uitzondering van de inbreidingslocaties van het Lierdererf, Voshuizen en de Pastoriestraat, waar het niveau 'normaal' geldt.