direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

5.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

Soortbescherming

Op grond van de Flora- en faunawet is iedere handeling verboden die schade kan toebrengen aan de op grond van de wet beschermde planten en dieren en/of hun leefgebied. Op grond van artikel 75 van de wet kan ontheffing van het verbod worden verleend en op grond van de ex artikel 75 vastgestelde AMvB gelden enkele ontheffingen van het verbod. Het systeem werkt als volgt:

 • algemene soorten

Voor de (met name genoemde) algemene soorten geldt (onder andere) voor activiteiten die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing van het verbod.

 • overige soorten

Voor de overige (met name genoemde) soorten geldt (onder andere) voor activiteiten die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing van het verbod, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Wanneer er geen (goedgekeurde) gedragscode is, is voor die soorten een ontheffing nodig; de ontheffingsaanvraag wordt voor deze soorten getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'.

 • soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/bijlage 1 AMvB

Voor de soorten die zijn genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de AMvB artikel 75 is voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een ontheffing nodig. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria:

   • I. er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang (daaronder valt de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling); en
   • II. er is geen alternatief; en
   • III. doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort.

Nieuwe ontwikkelingen

Holleweg

Voor de locatie Holleweg is een onderzoek flora en fauna uitgevoerd (Hamabest, rapportnummer: R10.363-GML-F01, d.d. 1 november 2010, zie Bijlage 4 Ecologische onderzoeken). Hieruit blijkt dat er geen strikt beschermde plant- en diersoorten zijn aangetroffen binnen het plangebied en deze ook niet worden verwacht. Op basis van deze bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de huidige situatie geen procedurele gevolgen zijn voor het plangebied.

Loenenseweg 6

Voor de locatie Loenenseweg 6 is een onderzoek flora en fauna uitgevoerd (Tauw, kenmerk: N002-4769356HAV-baw-V01, d.d. 8 maart 2011, zie Bijlage 4 Ecologische onderzoeken). Hieruit blijkt dat geen ontheffing nodig is van de Flora- en faunawet. In de nieuwe bebouwing kunnen voorzieningen gemaakt worden voor vleermuizen en vogels welke door de huidige nieuwbouwtechnieken (in algemene zin) dreigen te verdwijnen. Ten aanzien van verlichting is het raadzaam om vooraf een verlichtingsplan op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met natuurwaarden.

Alle broedende vogels, hun broedplaatsen en de functionele omgeving van de broedplaatsen
beschermd tijdens de broedperiode. Tevens zijn rust- en verblijfplaatsen en de functionele
omgeving van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd. Sloop van gebouwen en verwijderen van bomen en struiken zijn voor vogels verstorende activiteiten en dienen buiten het vogelbroedseizoen plaats te vinden.

De Hoeven

Voor de locatie De Hoeven is een onderzoek flora en fauna uitgevoerd (Ecoconsultancy, rapportnummer: 11035319, d.d. 8 april 2011, zie Bijlage 4 Ecologische onderzoeken). Hieruit blijkt dat er alleen ten aanzien van broedvogels een verstoring plaats vindt. Voor deze soorten mag het verwijderen van nestgelegenheden alleen buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Op basis van het onderzoek wordt verder geconcludeerd dat nader onderzoek of het aanvragen van ontheffingen niet noodzakelijk is.

Dorpstraat 75

Gelet op de inrichting van het perceel en de gebruik van de gronden kan geconcludeerd worden dat wordt voldaan aan de Flora- en faunawet. Nader onderzoek of het aanvragen van ontheffingen is niet noodzakelijk.

Tullekensmolenweg 104

Ten noorden en noordwesten van Lieren ligt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit is een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Door de vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat het beoogde samenhangende netwerk. De ambitie is om in 2018 de beoogde omvang van de EHS in Gelderland te hebben gerealiseerd. Onderhavige ontwikkeling bevindt zich op ruime afstand van dit gebied.

Gelet op de ligging van het perceel en gezien de inrichting van het perceel leveren bovenstaande aspecten geen strijdigheid op met de Flora- en faunawet. Nader onderzoek of het aanvragen van ontheffingen is niet noodzakelijk.