direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen


Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van opzet. Echter zoals eerder beschreven worden een paar ontwikkelingen meegenomen in de vorm van toevoeging van nieuwe woningen. De ontwikkellocaties in het plan liggen in bestaand stedelijk gebied. In onderstaande tabel is de oppervlakte van het plangebied inzichtelijk gemaakt. In totaal gaat het om circa 0,8 hectare.

Locatie   Aantal woningen   Oppervlakte (m²)  
Holleweg K3511 (gedeeltelijk)   3   3.800  
Dorpstraat 75 (gedeeltelijk)   1   800  
De Hoeven K3755 (gedeeltelijk)   2   1.500  
Loenenseweg 6   3   1.600  
Tullekensmolenweg   1    
Totaal   10    

Het plangebied bevindt zich binnen de Keurzone van de Oude Beek en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater


Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Dit houdt in dat door klimaatverandering de grondwaterstanden in het plangebied mogelijk van 10 cm (in Lieren en oosten van Beekbergen) tot 25 cm (westen van Beekbergen) kunnen stijgen. Bij de nieuwe ontwikkelingen in het gebied moet hier rekening mee worden gehouden. Bij de nieuwe ontwikkelingen dient grondwaterneutraal te worden gebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0036.jpg"

Ligging grondwaterfluctuatiezone en Oude Beek (HEN-water) (bron: Wateratlas Prov. Gelderland)

Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het maximale grondwaterpeil in het plangebied tussen de 60 en 90 centimeter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Langs de noordrand van de kernen Beekbergen en Lieren stroomt de Oude Beek. Deze beek heeft een HEN-status (doelstelling: water van het Hoogste Ecologische Niveau). De grote ecologische waarde wordt vooral veroorzaakt door het schone water. Dit water is afkomstig van de hogere delen van de Veluwe (diepe kwel) maar ook van de omringende enkgronden (ondiepe kwel).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0037.jpg"

Door de nieuwe ontwikkelingen binnen dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Indien geloosd wordt op oppervlaktewater zal de lozingsnorm van het waterschap niet overschreden worden (deze is afhankelijk van de grondwatertrap in het plangebied).

De nieuwe ontwikkelingen hebben geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke landnatuur voor. Ten westen van Beekbergen (bovenstrooms gelegen) komt waardevolle natte landnatuur voor. De Oude Beek zelf heeft een hoge ecologische waarde. De Oude Beek ligt binnen de begrenzings van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De nieuwe ontwikkelingen binnen dit plan hebben geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur, doordat zij in het midden en aan de zuidkant van Beekbergen zijn gesitueerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0038.jpg"

Ligging EHS en Natte landnatuur (bron: Wateratlas Prov. Gelderland)

5.2.4 Afvoer van hemelwater

In het plangebied en de omgeving daarvan ligt grotendeels een gemengd rioolstelsel waarmee vuil- en hemelwater gezamenlijk worden afgevoerd. De capaciteit van dit riool is voldoende om bij de maatgevende regenbui die eens per twee jaar optreedt geen water op straat te veroorzaken. Een deel van de bestaande verharding is afgekoppeld van het gemengde riool.


Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.


De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen. Door het toepassen van onder andere niet uitlogende bouwmaterialen en blad- en zandvangers wordt voorkomen dat het te infiltreren hemelwater het grond- en/of oppervlaktewater verontreinigt.

5.2.5 Afvoer van afvalwater


De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.


5.2.6 Watertoets

Elk van de nieuw plannen omvat minder dan 10 woningen/1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied grenst aan de Keurzone van de Oude Beek. Het plan ligt niet in een zoekgebied voor waterberging. De nieuwe ontwikkelingen in het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.


Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.