direct naar inhoud van 2.10 Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen'
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

2.10 Detailhandelsvisie 'Een boodschap voor iedereen'

In 2003 is de Detailhandelsvisie voor de gemeente Apeldoorn vastgesteld. Het belangrijkste doel van de detailhandelsvisie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument (het verzorgingsniveau) als vanuit de optiek van het bedrijfsleven (het economische functioneren). De visie beoogt daarmee het bepalende beleid te zijn voor de uitwerking van (deel)plannen op wijk- en buurtniveau en voor het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen.

In de nota is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Essentie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van deze op te heffen ofwel opschaling. Dit betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.

Op basis van de kaderstellende uitgangspunten, aandachtspunten en een (indicatieve) berekening van de potentiële marktruimte kan per stadsdeel een dagelijkse voorzieningenstructuur op hoofdlijnen worden opgesteld.

In de kleinere dorpen (tot 4.000 inwoners) is het moeilijk om (op termijn) een volledig en zelfstandig functionerend winkelaanbod voor de dagelijkse boodschappen te behouden. Een supermarkt van voldoende omvang is in veel gevallen moeilijk haalbaar. Daarnaast genereert een kleine supermarkt onvoldoende koopkrachtbinding. De levensvatbaarheid van winkels in de dagelijkse voorzieningensector is in grote mate afhankelijk van de aanwezigheid van een supermarkt als consumententrekker. Zonder supermarkt zijn de mogelijkheden voor andere (dagelijkse) winkels beperkt. Het streven is dan ook een buurtvoorziening te behouden met een lokale verzorgende functie. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is dit toe te juichen en kunnen deze initiatieven worden ondersteund (verlenen bouwvergunning, parkeervoorzieningen et cetera).

In Beekbergen wordt thans geïnvesteerd in het creëren van een vernieuwd dorpshart en concentratie van functies. Vraag en aanbod zijn in Beekbergen redelijk in evenwicht. Berekend is dat er in Beekbergen een uitbreidingsruimte van 600 m2 vvo kan plaatsvinden. Bij voorkeur wordt deze ruimte benut voor de vergroting van bestaande winkels (bij voorkeur supermarkt) en een verbetering van de winkelstructuur. Dit betekent in ieder geval dat aansluiting zal moeten worden gezocht bij de bestaande winkels.