direct naar inhoud van Artikel 35 wro-zone - wijzigingsgebied
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

Artikel 35 wro-zone - wijzigingsgebied

35.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' te wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', 'Gemengd', 'Groen-1' en 'Verkeer - Verblijfsgebied', waarbij de volgende uitwerkingsregels worden opgenomen:

 • a. de regels van de artikelen 7, 8, 19 en 22 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat uitsluitend bedrijfsactiviteiten van categorie 1 van de Lijst van toegelaten bedrijfstypen zijn toegestaan;
 • b. de bestemming 'Gemengd' is alleen van toepassing op het bestaande coƶperatiegebouw;
 • c. het aantal woningen bedraagt niet meer dan 35;
 • d. woningen mogen aaneengebouwd, tweeaaneen, vrijstaand en gestapeld worden gebouwd;
 • e. de maximale bouwhoogte van de grondgebonden woningen bedraagt 10 meter en van de gestapelde woningen 12 meter;
 • f. van het totale aantal woningen dient ten minste 20% als sociale huurwoning en tenminste 10% als sociale koopwoning te worden gerealiseerd;
 • g. de afstand van de woningen tot bestaande, buiten de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijxzigingsgebied' gelegen woningen mag niet minder bedragen dan 5 meter;
 • h. er dient te worden voorzien in afdoende waterbergend vermogen, blijkend uit een te verrichten watertoets;
 • i. niet bebouwde grond mag uitsluitend worden gebruikt voor tuin, erf, groenvoorzieningen (speelplaatsen daaronder begrepen), verblijfsgebied en overige voorzieningen die voor de woonfunctie noodzakelijk zijn.
35.2 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 35.1 mag alleen plaatsvinden voor zover:

 • a. de in het plan beoogde stedenbouwkundige en landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de in het gebied voorkomende waarden, waaronder archeologische waarden, cultuurhistorische waarden, Natura 2000 en flora en fauna, niet onevenredig worden aangetast;
 • c. wordt voorzien in een kwalitatief zorgvuldige inpassing in het landschap, indien nodig geacht met behulp van het aanbrengen van beplanting;
 • d. er geen onevenredige nadelige invloed ontstaat op de op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte conform de gemeentelijke parkeernorm wordt voorzien;
 • e. indien de wijziging nieuwvestiging van een geluidgevoelig object betreft, er geen voorkeursgrenswaarde krachtens de Wet geluidhinder of maximaal toelaatbare geluidsbelasting krachtens het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart wordt overschreden;
 • f. is vastgesteld dat er geen milieuhygiĆ«nische belemmeringen zijn, onder andere op het gebied van milieuzonering, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en externe veiligheid.