direct naar inhoud van Artikel 27 Waarde - Beken en sprengen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

Artikel 27 Waarde - Beken en sprengen

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor de bestemming 'Waarde - Beken en sprengen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van de Ecologische Hoofdstructuur, cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen en houtwallen.

27.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in lid 27.1 mogen, in afwijking van de andere aldaar voorkomende bestemming(en), uitsluitend bouwwerken ten dienste van het beheer van de beken en sprengen worden gebouwd.

27.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 27.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 27.1 bedoelde andere daar voorkomende bestemming, indien en voor zover:

  • a. uit overleg met de beheerder van de beek of spreng blijkt, dat daartegen uit hoofde van dat beheer geen bezwaar bestaat;
  • b. de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet worden aangetast;
  • c. de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied niet significant worden aangetast, tenzij er geen reĆ«le alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
27.4.1 Vergunningplicht

Het verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning ter plaatse van de bestemming 'Waarde - Beken en sprengen':

  • a. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;
  • b. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;
  • c. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
  • d. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;
  • e. houtwallen te kappen of rooien.
27.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 27.4.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  • b. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.
27.4.3 Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de beek of spreng niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de beek of spreng niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, dan wel de ter plaatse aanwezige cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.