direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

Artikel 19 Verkeer - Verblijfsgebied

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied;
  • b. behoud van de cultuurhistorisch waardevolle onverharde weg ter plaatse van de aanduiding 'pad';
  • c. evenementen;
  • d. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  • e. watergangen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 29 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 19.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening'   bouwvlak   4 m   4 m    
Autoboxen   bouwvlak   4 m   4 m    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installatie s: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (19.3)
overig: 2,50 m  
 

19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 19.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

19.4 Specifieke gebruiksregels

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval het verharden van gronden ter plaatse van de aanduiding 'pad'.