direct naar inhoud van 4.3 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Woudweg 63 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1085-onh1

4.3 Cultuurhistorie

4.3.1 Cultuurhistorische waarden

In de Cultuurhistorische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn, die is vastgesteld d.d. 26 februari 2006, is het plangebied aangegeven als zijnde van middelhoge attentiewaarde. Bij een middelhoge attentiewaarde geldt het streven naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek bureauonderzoek verplicht.

Recent is een concept-Cultuurhistorische Analyse van het bestemmingsplangebied Het Woud gemaakt (eind maart 2010). Daarin wordt het ontginningslandschap van het voormalige Beekbergerwoud hoog gewaardeerd als cultuurhistorische landschapseenheid, met de (vm.) boerderijcomplexen Woudweg 53 en 57-63 als belangrijk en beeldbepalend onderdeel van dit landschap.

Relevante aanbevelingen uit deze analyse zijn:

Versterking van cultuurhistorische waarden.

  • behoud ringsloot en recht kavelpatroon
  • accentuering cultuurhistorische waarden als kader waarbinnen natuur zich ontwikkeld, bijvoorbeeld zone van enkele meters langs ringsloot open houden en wegenkruis als laan beplanten.

Versterking karakteristieke ruimtelijke kenmerken

  • accentuering historische landschapsarchitectuur: kruis beplanten
  • geen nieuwe bebouwing in het gebied

Aangezien de nieuw geprojecteerde bebouwing net naast de ontginningseenheid van het Beekbergerwoud ligt, hoeft dit geen bezwaar op te leveren. Wel is het zaak om in het plan aandacht te besteden aan het behoud van de ringsloot rond de ontginningseenheid en het goed herkenbaar houden daarvan.

De boerderij Woudweg 61-63 is één van de oorspronkelijke ontginningsboerderijen en vormt samen met de bijbehorende schuren (nrs. 57-59 plus de schuren direct ten oosten en noorden van 59) een gemeentelijk monument. Dit geheel vormt een ensemble met het boerderijcomplex Woudweg 53 (eveneens gemeentelijk monument), dat symmetrisch aan de andere zijde van de T-kruising Woudweg - Van Spreekenslaan is gelegen.

Voor het verbouwen of slopen van (onderdelen van) deze gemeentelijke monumenten is een monumentenvergunning vereist.

4.3.2 Archeologische waarden

Het verdrag van Malta regelt de omgang met het Europees archeologisch erfgoed. Nederland ondertekende dit verdrag van de Raad van Europa in 1992. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekken (in situ) te bewaren en beheersmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. Daar waar behoud in situ niet mogelijk is, betalen de bodemverstoorders het archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen.