direct naar inhoud van 3.3 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Woudweg 63 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1085-onh1

3.3 Natuur

Het voormalige Beekbergerwoud wordt doorsneden door de A50. Het deel ten westen van de A50 wordt door Natuurmonumenten ontwikkeld als natuurgebied. Inzet is afwisseling te creƫren tussen bloemrijk grasland en vochtig bos. Hiertoe worden sloten gedempt en hoogteverschillen in het terrein teruggebracht door de aanleg van horsten. Dit natuurgebied moet in de toekomst dienen als schakel in de ecologische verbinding tussen de Veluwe en de IJsseldelta. De locatie is onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en is aangeduid als "natuurgebied". Hieronder vallen gebieden met reeds bestaande natuur en gebieden met nog naar natuur om te vormen landbouwgronden. In het "Gebiedsplan natuur en landschap 2006"heeft de provincie Gelderland aangegeven waar welke natuur wordt nagestreefd. In dit plan de het grootste deel van de projectlocatie aangeduid met "nieuwe natuur". Dit betekent dat de landbouwgronden in dit gebied in aanmerking komen voor het aanleggen en ontwikkelen van nieuwe natuur. In het gebiedsplan wordt door middel van natuurtypen aangegeven welke natuurdoelen zijn gewenst in begrensde natuurgebieden. Ter plaatse van de projectlocatie zijn dit de natuurtypen: bloemrijk grasland, broekbos, moeras, natte heide-broekontginningslandschap en de stapsteen amfibie.

Voor de locatie is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van natuurwaarden en landschap. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Natuurontwikkeling in de vorm van opgaand moeras(bos) op de plaats waar dit voor de ontginning van het gebied ook voorkwam, achter op het perceel. De ontginningsstructuur wordt deels zichtbaar gelaten door de plaatsing van bomenrijen in de lijn van de oude kavelsloten, die tevens de lengte van de percelen benadrukken. Een zichtlijn wordt vrijgelaten van beplanting waardoor de lengte en ontginningsstructuur wordt benadrukt. Natuur in de vorm van extensieve beweiding van natuurlijk grasland en afwisseling van opgaand en open coulissenwerking.