direct naar inhoud van 4.2 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

4.2 Verkeersontsluiting en parkeren

4.2.1 Ontsluiting op het Apeldoornse wegennet


Voor de ontsluiting is gekozen voor een toegangsweg die aan de zuidzijde van het kynologenterrein parallel aan de A1 naar de Polderweg voert. Deze weg heeft de voorkeur gekregen boven twee andere varianten:


1. Verlengen van de huidige weg voor het clubgebouw van Groen-Wit naar het kynologenterrein;


2. Een toegangsweg aan de noordzijde van het kynologenterrein naar de Polderweg.


Bij de eerste variant moet over het terrein van voetbalvereniging Groen/Wit gereden worden. Deze variant verdient niet de voorkeur, omdat de auto's de looproutes van de voetballers kruisen.


De tweede variant is vanuit verkeerskundig oogpunt zeer ongewenst, aangezien dit zou betekenen dat de toegangsweg te dicht bij de aansluiting van de Polderweg op de Landdrostlaan zou komen. Omdat bovendien in zowel de Polderweg als de Landdrostlaan een scherpe bocht zit én op die plek ook een tweerichtingsfietspad aan de 'kynologenzijde' op de Polderweg aansluit, zou deze locatie te complex en onoverzichtelijk worden en daarmee onveilig.


Op de Polderweg rijden op een gemiddelde werkdag circa 2600 motorvoertuigen, een normale hoeveelheid voor een dergelijk weg in het buitengebied. Bovendien is het een belangrijke fietsroute naar Klarenbeek, met name voor scholieren. Er passeren ruim 1000 fietsers per dag. De toename van het aantal voertuigen op de Polderweg als gevolg van de komst van de kynologenclub, is tamelijk gering (circa 10 %) en zal zich bovendien grotendeels buiten de (school)spitsuren voordoen. Dit maakt dat de Polderweg geschikt is om de extra voertuigen van de kynologenclub op te vangen.


Op de Landdrostlaan rijden nu circa 10.000 motorvoertuigen per werkdag. De invloed van de auto's van de kynologen op de Landdrostlaan is verwaarloosbaar klein (in de orde van grootte van 2-3%).


De komst van de kynologenclub vergt vanuit verkeerskundig oogpunt geen aanpassingen aan de bestaande infrastructuur. Wel komt er op verzoek van omwonenden een verkeersdrempel voor de bocht in de Landdrostlaan. Dit is een al langer bestaand knelpunt: met name in de nachtelijke uren vinden regelmatig eenzijdige ongevallen plaats doordat bestuurders met een te hoge snelheid de bocht inrijden.


4.2.2. Toegangsweg - vormgeving


De toegangsweg van de Polderweg naar het kynologenterrein moet voldoende breed zijn. Hulpdiensten moeten het terrein goed kunnen bereiken. Tevens moeten voertuigen elkaar kunnen passeren. Tevens fungeert deze weg als recreatieve fietsroute van een fietsverbinding achter de sportvelden langs.


Om deze functies te kunnen vervullen, heeft de weg een breedte van vijf meter nodig. Vanuit vormgevingsoogpunt en behoud van de groenstructuur is het gewenst dat de weg echter niet te breed is. Een grote breedte leidt tevens tot hogere rijsnelheden, die ongewenst zijn.


De gewenste rijbaanbreedte is 5 meter, waarvan minimaal 3,5 meter gesloten verharding dient te zijn. Het restant kan uitgevoerd worden als halfverharding, grasbetontegels of iets dergelijks. Gescheiden voet- en fietspaden zijn niet noodzakelijk.


Het is gewenst dat aan het eind van de toegangsweg een keerlus is. Vuilniswagens, hulpdiensten en auto's met aanhangwagen moeten namelijk een keergelegenheid hebben. Deze lus dient een doorsnede te hebben van 16 meter.


4.2.3 Parkeren

Bouwplannen dienen te voldoen aan de parkeernormen zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De kynologenclub is een unieke doelgroep, waarvoor geen standaard parkeernorm is vastgesteld. De parkeerbehoefte is in dit geval daarom niet bepaald aan de hand van een norm, maar op basis van de huidige parkeerbehoefte op de locatie aan de Boerhaavestraat. Bovendien is er voldoende fysieke ruimte om - mocht dat nodig zijn - het aantal parkeerplaatsen in de toekomst uit te breiden.


De parkeerplaatsen worden zodanig ingericht dat deze gebruikt kunnen worden door voertuigen met aanhangwagens. Dat voorkomt dat deze auto's op de toegangsweg vanaf de Polderweg gaan parkeren en daarmee wellicht overlast veroorzaken.