direct naar inhoud van 2.2 De Groene Mal
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

2.2 De Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1082-onh1_0004.png"

kaart Groene Mal

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.

Sportpark De Maten maakt onderdeel uit van één van de groene wiggen: wig Elsbos aan de zuidkant van de stad. Deze wig vormt de groene verbinding tussen het Matenpark en het Beekbergerwoud. Van deze laatste is het eerste deel aangelegd en wordt de tweede fase in 2011 gerealiseerd. Het doel is een brede doorgaande route waardoor mensen uit de stad op een aangename manier naar buiten kunnen en waar ook natuur van buiten naar binnen de stad in kan.

In dit licht bezien is de opgave van sportpark De Maten het herschikken van het bestaande groen. Het sportpark is op dit moment een gebied waar groen, wandelpaden en sportvelden sterk met elkaar verweven zijn. De bedoeling van de wig is om er een meer doorgaand groen gebied van te maken. Herschikken past ook goed binnen de doelstelling om de sportvelden beter functioneel te kunnen beheren. Herschikken komt neer op het creëren van een groene zone van ongeveer 75 meter breed aan de kant van de Landdrostlaan/Polderweg. Bij de inplaatsing van de kynologenvereniging wordt het eerste deel van de herschikking gerealiseerd.