direct naar inhoud van Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

Bijlage 1 Uittreksel geldend bestemmingsplan

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1059-onh1_0013.png"

fig. 15 kaartuitsnede bestemmingsplan 'De Parken'

Uit: Voorschriften, bestemmingsplan 'De Parken'

' Artikel 3.1 Verkeer, groen, verblijf

Bestemming

1. De als "verkeersdoeleinden" op plankaart 1 aangewezen grond is bestemd voor:

- verkeersdoeleinden;

- in- en uitritten;

- parkeervoorzieningen;

- verblijfsgebied;

- water, groenvoorzieningen, bermen;

- voorzieningen van openbaar nut;

één en ander met de daarbij behorende voorzieningen.

De gronden welke gelegen zijn binnen de op de plankaart aangegeven "grens beschermd

stadsgezicht" zijn tevens bestemd voor behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde

van het beschermd stadsgezicht De Parken.

2.a. De op plankaart 1 aangegeven "groenvoorziening" dient te worden gehandhaafd.

b. De in bijlage 3 opgenomen profielindelingen dienen in acht te worden genomen.

3. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de ingevolge 2.b.

voorgeschreven maximum rijbaanbreedte, mits:

a. de rijbaan met niet meer dan 10% wordt verbreed;

b. voldaan wordt aan de in artikel 2 vermelde beschrijving in hoofdlijnen (lid 2.1, 2.4, 2.8,

5 en 6a).

Bebouwing

4. Algemeen

Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken welke ten dienste staan van deze

bestemming, alsmede bouwwerken geen gebouwen zijnde welke een informatieve en/of

reclamefunctie vervullen.

5. Gebouwen

a. De hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 2.80 m.

b. De bebouwde oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 8 m² per gebouw.

Nadere eisen

6. Burgemeester en Wethouders zijn, met inachtneming van het bepaalde in de in art. 2

vermelde beschrijving in hoofdlijnen (lid 2.1, 2.4, 2.8, 5 en 6a), bevoegd nadere eisen te

stellen aan de situering en omvang van bouwwerken.

De nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld met het oog op:

- de verkeersveiligheid;

- de stedenbouwkundige inpasbaarheid in het straatbeeld;

- de bescherming van bomen en groen. '