direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

5.3 Natuurwaarden

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht. In deze wet is de bescherming van inheemse wilde planten en dieren geregeld binnen en buiten de natuurgebieden en vormt daarmee de vervanging van een aantal eerdere wetten, alsmede de implementatie van de soortbescherming uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.


Voor voorliggend bestemmingsplan is een Basis Natuurtoets uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van beschermde gebieden, beschermde planten of diersoorten, en wat het (mogelijke) effect van de voorgenomen ruimtelijke ingreep daarop is. Hierbij is in ieder geval getoetst op de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

Uit het onderzoek van 3 maart 2010 (zie bijlagen) blijkt dat er geen nesten c.q. vaste verblijfplaatsen aangetroffen van vogels die daarvan gedurende meerdere jaren gebruik maken. Er zijn geen holten aangetroffen die dienst zouden kunnen doen als verblijfplaats van vleermuizen. Er zijn geen nesten gevonden van eekhoorns. Andere beschermde soorten zijn niet te verwachten.

Door de kap treedt enige verandering op in de leefomgeving van vleermuizen en eekhoorns, maar deze zijn niet zodanig dat daarmee het leefgebied voor deze soorten niet meer functioneert. Er is voldoende beplanting in de omgeving en tuinen. Beplanting en gevels zullen dienst blijven doen als oriƫntatie voor vleermuizen. Herplant (indien mogelijk) van zo groot mogelijke bomen verdient aanbeveling. Behoud van de groenstructuur van de Groene Mal is daar ook mee gediend.

Gedurende het broedseizoen kunnen broedgevallen niet worden uitgesloten; kap zal daarom buiten het broedseizoen moeten plaatsvinden. Rekening houden met bovenstaande is er geen sprake van een ontheffingsplicht in het kader van de Flora- en Faunawet.