direct naar inhoud van 5.2 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

5.2 Cultuurhistorie

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1059-onh1_0012.jpg"

fig. 11 gepland werkgebied Regentesselaan (volgens opgave juli 2009) in groen, met daarbij in blauw kader de zones waarvoor in ieder geval geadviseerd wordt om archeologisch onderzoek plaats te laten vinden. Het overige, groene gebied kan extensief archeologisch worden begeleid. Voor de dubbelbestemmingen 'Waarde-Archeologie hoog' en 'Waarde-Archeologie middelhoog' zie de bestemmingsplankaart.

Archeologie

De volgende bepalingen ten aanzien van de archeologische monumentenzorg voor de herinrichting van de Regentesselaan gelden:

1) Delen van de Regentesselaan bezitten een gemiddelde en hoge archeologische verwachtingswaarde en/of liggen in een terrein van archeologische betekenis. Indien op deze delen bodemverstoringen plaats gaan vinden, dan dient hieraan voorafgaand archeologisch onderzoek plaats te vinden.

Deze locaties zijn op de bestemmingsplankaart aangegeven als dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie hoog' en 'Waarde - Archeologie middelhoog'.

2) Op die delen waar de archeologische verwachtingswaarde laag is, wordt toch geadviseerd de werkzaamheden archeologisch extensief te begeleiden, dit vanwege de historische waarde van de Regentesselaan als toegangslaan voor het Landgoed De Pasch.

3) In het bestek moet rekening worden gehouden met archeologisch onderzoek: op die locaties waar riolering op schone grond wordt aangelegd, waar boombunkers worden gegraven of anderszins de bodemingrepen tot in de natuurlijke ondergrond zullen reiken (ca. 0,60 meter -/- mv) èn die binnen de hierboven genoemde archeologische zones liggen, zal voorafgaand aan de ontgraving de bodem onder archeologische begeleiding laagsgewijs verdiept moeten worden tot op het niveau waarop de eventueel aanwezige sporen te herkennen zijn. Dit is meestal de overgang van de donkere bovengrond naar de natuurlijke ondergrond.

4) Indien archeologisch relevante sporen worden waargenomen, dienen deze gedocumenteerd te worden conform de normen en richtlijnen van het ministerie van OC en W. Hiertoe zal een archeologisch bureau in de arm genomen moeten worden.

5) Voor de werkzaamheden zal een Programma van Eisen opgesteld dienen te worden door de gemeentearcheoloog aan de hand waarvan de uitvoerende partij het onderzoek zal verrichten.

Als bevoegd gezag voert de gemeente de regie over het onderzoek en draagt zorg voor de kwaliteit van het onderzoek.

Beschermd stadsgezicht

Een belangrijke doelstelling van het Apeldoorns cultuurhistorisch beleid, zoals neergelegd in de Nota I-cultuur, is het bereiken van een hoge ruimtelijke kwaliteit en identiteitsvol Apeldoorn door cultuurhistorie vroegtijdig in het ruimtelijke proces te betrekken. De Regentesselaan ligt binnen de wijk De Parken, een cultuurhistorisch hoogwaardig gebied waarin behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden voorop staan.

De Regentesselaan is een onderdeel van de hoofdstructuur van het rijksbeschermde stadsgezicht De Parken. De weg volgt het tracé van de oude verbindingsweg naar Het Loo. Bij de herinrichting van de weg dient daarom aansluiting te worden gezocht met de beeldkwaliteit van dit monumentale gebied. Dit wordt bereikt door een zorgvuldige selectie van materialen, een (visueel) egaal profiel met een gering onderscheid tussen de diverse stroken en geen drempels, geen breedteafwijkingen in het profiel (zoals bijvoorbeeld voor afslaan verkeer) en door de laan te ontdoen van niet-functioneel straatmeubilair zoals reclame zuilen.

Het zuidelijke deel van de Regentesselaan omsluit het Oranjepark aan de noord-oostzijde, wat in belangrijke mate bijdraagt aan het monumentale karakter van park en laan als één ensemble. Het Oranjepark is een rijksmonument. Bij de herinrichting dient daarom ook aansluiting gezocht te worden met het Oranjepark.

Kerklaan en Regentesselaan vormen de zuidwestelijke, respectievelijk noordoostelijke begrenzing van het Oranjepark. Bij de herinrichting van de Kerklaan is qua materiaalgebruik rekening gehouden met de kwaliteiten van dit monumentale stadspark. Om eenheid rondom het park te garanderen dient het ontwerp van de Regentesselaan afgestemd te worden op de Kerklaan en is het noodzakelijk ook de noord- en zuidzijde van het park, de Mr. Van Rhemenslaan en de Van der Houven van Oordtlaan, in het ontwerp te betrekken.

De Regentesselaan kende oorspronkelijk (deels dubbele) bomenrijen. Dat beeld is in de loop der tijd veranderd. Bomen dragen echter wel in belangrijke mate bij aan het monumentale karakter van de laan en van het stadsgezicht. Behoud van bomen en daar waar mogelijk nieuwe aanplant is daarom een vereiste.


Tussen de voormalige Koninklijke HBS (1877) aan de Jonkheer Mr. G.W. Molleruslaan 42, thans Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn, en het Oranjepark ligt ten noordoosten van de Regentesselaan, het Prins Hendrikplein. Dit plein fungeert als zichtlijn tussen de HBS en het Oranjepark. Dit plein verkeert momenteel in slechte staat en de zichtlijn wordt verstoord door een abri aan de Regentesselaan. Nu de Regentesselaan heringericht wordt, is het wenselijk dit plein daar bij mee te nemen en de abri te verplaatsen om de zichtlijn te herstellen en openheid tussen plein, laan en park opnieuw te creëren.


Een van de vier hoofdthema's van het Apeldoorns cultuurhistorisch beleid is Industrie van water en molens. In dit kader wordt de aandacht gevestigd op de monumentale bakstenen frontmuren op de duiker in het zuidelijke deel van de Regentesselaan. Hier worden de waterpartijen van het Oranjepark en het Wilhelminapark met elkaar verbonden, beiden oorspronkelijk gevoed door de Badhuisspreng. Dit punt dient als zodanig te worden geaccentueerd, zodat de weggebruiker zich bewust wordt dat hij een water element passeert, iets wat heden niet het geval is. Partieel herstel van het voeg- en metselwerk en herstel van de houten pergola's op de frontmuren is noodzakelijk.


Teneinde de nieuwe weginrichting te laten aansluiten bij de beeldkwaliteit van het stadsgezicht, zullen de volgende uitgangspunten leidend zijn bij de fysieke inrichting:

1) Behouden van zuivere lijnvoering. Uitgangspunt is het model van de gespannen boog. De bochtstralen worden gebruikt als aanzet naar de zijstraten. De overige, te behouden rondingen en de toe te passen boogstralen zijn eigen aan de Engelse tuin- en landschapsstijl en kenmerkend voor De Parken.

2) Een a-symmetrisch profiel, in principe als gespiegeld aan de Kerklaan.

3) Een constante maat - minimale breedte - van de rijloper, ook daar waar het verkeersregime wijzigt (tussen Canadalaan en Koninginnelaan).

4) Een éénzijdige bomenrij en ter hoogte van het park min of meer willekeurig ingeplante parkbomen ('gestrooid').

5) Eenzelfde omlijsting van het Oranjepark zoals in de Kerklaan is toegepast.

6) Gelijke materialisering en kleuren als in de Kerklaan. Voorkeur voor asfalt met een rode stippel op de rijloper. Parkeerstrook uitgevoerd in een zwarte dubbelklinker en 0.30 meter brede, hardsteenkleurige banden langs de rijloper. Trottoirs basaltinetegels 0.30 x 0.30 meter, hardsteenkleurige loper voor het fietsverkeer.