direct naar inhoud van 3.3 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

3.3 Verkeer en vervoer

In de Verkeersvisie 2010-2020 is het verkeersbeleid van Apeldoorn vastgesteld. Hierin wordt ernaar gestreefd om, ondanks de toenemende mobiliteit, de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te handhaven en waar mogelijk te vergroten.

3.3.1 Autoverkeer

In de Verkeersvisie 2010-2020 is ervoor gekozen om het autoverkeer te bundelen op een beperkt aantal hoofdwegen, waardoor verblijfsgebieden autoluw worden. De leefbaarheid wordt hierdoor in de verblijfsgebieden vergroot. In de Verkeerskaart is de hoofdwegenstructuur van Apeldoorn vastgesteld. Deze is op figuur 9 weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1059-onh1_0009.jpg"

fig. 9 hoofdwegenstructuur Apeldoorn


In het centrum zijn de Regentesselaan - Canadalaan en de Kerklaan aangewezen als hoofdwegen. Deze wegen hebben een ontsluitende functie voor de binnenstad ('binnenring') in de vorm van een 1-richtingregime: Kerklaan richting binnenstad in, Regentesselaan- Canadalaan binnenstad uit.


Het tweede deel van de Regentesselaan (tussen Canadalaan en Koninginnelaan) maakt onderdeel uit van het onderliggende wegennet oftewel 30 km-zone. Omdat er sprake is van eenrichtingverkeer is het voldoende om met een rijbaan van 3,50 meter te volstaan.


Op de Regentesselaan zijn twee kruispunten geregeld door middel van een VRI. Dit zijn de kruispunten met de Deventerstraat en de Van Rhemenslaan. Voor beide kruisingen geldt dat zij op deze wijze geregeld dienen te blijven. Voor de kruising Van Rhemenslaan geldt dat deze aan de zijde Van Rhemenslaan teruggebracht zou kunnen worden tot één rijbaan/opstelstrook en twee fietsstroken of fietspaden.

3.3.2 Voetpaden

Voor de voetganger wordt aan beide zijden van de rijbaan een voetgangersvoorziening te worden aangebracht met een minimale breedte van 1,50 meter, zodat ook gehandicapten, mensen met kinderwagen of rollator goed uit de voeten kunnen. Aandachtspunt zijn tevens de groepen kinderen die op dit moment nog te voet naar en naar het zwembad aan de Van Huutstraat gaan.

3.3.3 Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is met name op de wat langere afstanden een alternatief voor de auto. Vanuit het centrum van Apeldoorn rijden 3 stadsbussen en 3 streeklijnen via de Regentesselaan, zij doen de bushalte ter hoogte van het Prins Hendrikplein aan. De bus kan gebruik maken van de rijbaan van het autoverkeer. Halteren op de rijbaan is gezien de hoge verkeersintensiteit en het feit dat er sprake is van één rijstrook niet wenselijk. Ook is het, gezien de hoeveelheid halterende buslijnen, wenselijk dat de huidige abri wordt gehandhaafd. De vormgeving van deze abri en de ligging ervan zijn destijds afgestemd op de omgeving.

3.3.4 Parkeren

Op de Regentesselaan is tussen de Deventerstraat en de Mr. Van Rhemenslaan sprake van 45 betaalde parkeerplaatsen (bron: Programma van Eisen, 11 maart 2008). Ten noorden van de Mr. Van Rhemenslaan liggen langs de rijbaan vrije parkeerplaatsen, o.m. ten behoeve van daar aanwezige functies zoals een sportschool, een basisschool en bedrijven.

De parkeerplaatsen komen - in overeenstemming met het op dit moment geldende beleid - zoveel mogelijk terug in het nieuwe plan. Bij vermindering van het huidige aantal, volwaardig ingerichte parkeerplaatsen, zal vanuit het project een nader overeen te komen bedrag per vervallen volwaardige, betaalde parkeerplaats worden gestort in de gemeentelijke reserve bereikbaarheid binnenstad.