direct naar inhoud van 3.2 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

3.2 Groenstructuur

Bij de aanvang van de planvorming heeft een controle plaats gevonden op de volgende punten:

1. aanwezigheid van bestaande waardevolle of bijzondere bomen;

2. aanwezigheid van groenvoorzieningen in het lopende beheer;

3. aanwezigheid van waardevolle flora en fauna in verband met de Flora- en Faunawet, uitgevoerd door middel van een quick scan.

3.2.1 Bescherming van bestaande bomen

Deze bomen mogen geen nadelige gevolgen ondervinden. Daarvoor wordt in overleg met een erkende bomendeskundige van de gemeente, een bomeneffectrapportage opgesteld.

Daarin worden de bomen op de volgende wijze geïnventariseerd:

- soort met geslachts- en soortnaam

- plaatsbepaling op 10 cm nauwkeurig

- stam- en kroondiameter worden weergeven op een digitale tekening.

Enkele bestaande bomen moeten wijken om een laanstructuur van eiken op te zetten.

Voor de te kappen bomen zijn kapvergunningen verkregen, die als Bijlagen 13 en 14 bij deze toelichting zijn gevoegd. Aan die kapvergunningen is een aantal voorwaarden verbonden, waaronder een herplantplicht.

3.2.2 Randvoorwaarden inpassen bestaande bomen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) zijn bomen beschermd. In dat kader is het niet toegestaan om maatregelen te treffen onder deze bomen die de bomen in gevaar brengen.

De hoogte van het maaiveld rond bomen zal onveranderd te blijven tot aan de kroonprojectie.

Nieuwe verhardingen worden op een afstand van 5 meter gepland.

Voor bijzondere bomen gelden voorschriften voor behoud en bescherming. De nadere aanduiding 'Monumentale boom' is van toepassing.

3.2.3 Randvoorwaarden aanleg groen

Een groeiplaats-constructie is noodzakelijk en bestaat uit een doorwortelbaar volume van minimaal 40 m3.

De kwaliteit van de grond voor bomen voldoet aan 'Normen bodemvruchtbaarheid en waardering bodemkenmerken', Hoofdstuk 7.3.3 van het Stadsbomen Vademecum (IPC Groene Ruimte) deel 2A, eerste druk augustus 2006.

De afstand van de bomen tot bouwwerken bedraagt minimaal 10 meter.

Verharding binnen de invloedsfeer van bomen wordt voorzien van wortelwerende voorzieningen of wortelgeleidingsschermen om schade door boomwortels aan de betreffende verharding te voorkomen. Deze voorzieningen hangen samen met de grootte en de soort van de boom.

3.2.4 Laanbomen Regentesselaan

De Regentesselaan maakt onderdeel uit van de Groene Mal in Apeldoorn. Voor de Regentesselaan wordt daarom een laanstructuur gerealiseerd, bestaande uit eiken. Een deel van deze structuur wordt al gevormd door bestaande eikenbomen, een ander deel dient aangeplant te worden. Deze nieuwe aanplant heeft een doorwortelbaar volume van 40 m3nodig en moet daartoe geplaatst worden in boombunkers. Financiering zal vanuit het project moeten komen.