direct naar inhoud van 2.5 Welstandsbeleid
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

2.5 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder gebied binnen Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In een bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld, voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik. Voor het gebied De Parken en omgeving is gebiedsgericht welstandsbeleid opgesteld. Dit welstandsbeleid is gericht op de ontwikkelingen die in het gebied gaan plaatsvinden en heeft als uitgangspunt het faciliteren, stimuleren en prikkelen van kwaliteit door het scheppen van goede voorwaarden.

Het landschappelijk/stedelijk ontwerp is neergelegd in een Definitief ontwerp (DO), dat op 9 juli 2009 is beoordeeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

De uitgangspunten van de herinrichting laten zich als volgt beschrijven en zullen de opmaat vormen voor het definitieve, civieltechnisch bestek (RAW) en de aanbestedingsprocedure.

2.5.1 Definitief ontwerp

Voor een visualisering van de uiteindelijke vormgeving/inrichting van de Regentesselaan wordt verwezen naar de bestemmingsplankaart en de artist's impressions (figuur 13) die u in deze toelichting aantreft.

2.5.2 Ruimtelijke kwaliteit

Op 9 juli 2009 is het Definitief ontwerp (DO) Vormgeving herinrichting Regentesselaan behandeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente. De Commissie kwam daarbij op 13 juli 2009 tot het volgende advies.

Het bouwplan is onder een aantal voorwaarden niet in strijd met redelijke eisen van welstand en aanvaardbaar vanuit het oogpunt van monumentenzorg.

Op 23 juli 2009 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meegedeeld dat het ingediende plan (DO) haar geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.