direct naar inhoud van 2.4 I-cultuur
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

2.4 I-cultuur

De Nota I-cultuur is door de gemeenteraad vastgesteld op 16 februari 2006. Kern van de nota is dat cultuurhistorie van essentieel belang is voor de identiteit van Apeldoorn. De kwaliteiten van de woonwijken, de binnenstad, de dorpen en het afwisselende buitengebied gelden als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuurhistorie levert bouwstenen aan om ruimtelijke projecten mogelijk te maken met behoud van identiteit. Hiervoor wordt een cultuurhistorische analyse van een gebied gemaakt. Daarmee ontstaat inzicht in de aanwezige (boven- en ondergrondse) cultuurhistorische waarden. Naast het vastleggen van kennis over landschap, geomorfologie, stedenbouw, archeologie en architectuur geeft de analyse aanbevelingen over de inzet van deze waarden in nieuwe ontwikkelingen. Bij de nota horen een archeologische en een cultuurhistorische beleidskaart.

Archeologische beleidskaart

De archeologische beleidskaart doet tot op perceelsniveau een uitspraak over de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge verwachtingswaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde verwachtingswaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage verwachtingswaarde: bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.

Op de archeologische beleidskaart ligt de Regentesselaan grotendeels in een gebied met een lage trefkans op archeologie, enkele delen bezitten een gemiddelde en hoge verwachtingswaarde. Daarnaast ligt de zuidelijke kant van de laan (tussen de Paslaan en de Deventerstraat) in een terrein van archeologische betekenis (de historische kern van Apeldoorn). Binnen de genoemde zones kunnen vondsten en sporen verwacht worden uit zowel prehistorische als historische perioden. Vanuit historisch perspectief kunnen vondsten verwacht worden die samenhangen met het landgoed De Pasch (ook binnen de zone met een lage attentiewaarde), maar ook met de historische kern van Apeldoorn.

Cultuurhistorische beleidskaart

Op deze kaart staat de mate aangegeven waarin de cultuurhistorische waarden een rol zullen spelen bij ruimtelijke plannen. De attentiewaarde kent drie gradaties:

Bij een hoge attentiewaarde geldt het streven naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht.

Bij een gemiddelde attentiewaarde geldt het streven naar behoud, herstel en versterking van de cultuurhistorische waarden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht.

Bij een lage attentiewaarde wordt aanbevolen om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en/of objecten verplicht.

De Regentesselaan ligt binnen het rijksbeschermde stadsgezicht De Parken en heeft daarom een hoge attentiewaarde op de beleidskaart. De redengevende beschrijving van het stadsgezicht geeft aan wat de beschermenswaardige karakteristieken van het stadsgezicht zijn. Met betrekking tot de Regentesselaan is dit nader omschreven in hoofdstuk 3 'Bestaande situatie plangebied en omgeving'.

Overeenkomstig de Nota I-cultuur dienen gebieden met een hoge attentiewaarde in het bestemmingsplan een beschermende regeling te krijgen, waarmee de karakteristiek gewaarborgd is, zeker in combinatie met het welstandsbeleid. Ontwikkelingen blijven mogelijk mits deze voldoen aan een hoge ruimtelijke kwaliteit die passend is.