direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

1.1 Aanleiding

Vooruitlopend op de actualisatie van het sinds 1996 geldende bestemmingsplan 'De Parken' is het noodzakelijk gebleken om het ruimtelijke regime voor de Regentesselaan eerder te herzien. Want met name voor verplaatsingen binnen Apeldoorn is de fiets een alternatief voor de auto.

Om dit gebruik te stimuleren is een radiaal netwerk van fietsdoorstroomassen aangewezen. Op deze fietsdoorstroomassen kunnen fietsers ongestoord, veilig en comfortabel doorfietsen. Hieronder ligt een netwerk van primaire fietsroutes, die de woonwijken onderling verbinden. Op figuur 1 is deze fietsstructuur aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1059-onh1_0001.jpg"

fig. 1 fietsstructuur


De Regentesselaan en de aansluitende Koninginnelaan zijn aangewezen als fietsdoorstroomas, een belangrijke route voor het fietsverkeer tussen noordelijk Apeldoorn, de binnenstad, het station en zuidelijk Apeldoorn. De huidige voorziening van twee aanliggende fietspaden, in twee richtingen, langs de Regentesselaan dient verbeterd te worden. Vrijliggende fietspaden, in één richting en met een breedte van 2,20 m, voorzien van een comfortabele verharding, voldoen aan de fietsdoorstroomas-visie. Het is zeer wenselijk om deze vrijliggende fietspaden toe te passen op de gehele Regentesselaan.

In de Regentesselaan is bij de ruimtetoets de fietsdoorstroomas leading.

In de gehele fietsdoorstroomas zijn twee kruisingen aangemerkt als black-spots: Regentesselaan - Paslaan en Regentesselaan - Canadalaan.

De gesignaleerde verkeersonveiligheid vloeit met name voort uit de grote hoeveelheid fietsers op de conflicterende rijrichting van de (auto)hoofdwegenstructuur. Deze en andere kruispunten in de fietsdoorstroomas zullen op een verkeersveilige manier worden opgelost.

Daarnaast is het wegdek van de Regentesselaan aan vervanging toe.

De riolering in de Regentesselaan tussen Paslaan en Deventerstraat moet vergroot worden om problemen in de waterhuishouding op andere plekken in Apeldoorn te voorkomen.

Wanneer de verkeersruimte van een weg in zijn geheel wordt vervangen, onderzoekt de gemeente ook altijd of de bestaande indeling van de verkeersruimte nog voldoet dan wel of er een aanleiding is om de verkeersruimte op een andere wijze in te delen.

Zoals hierna aan de orde komt heeft deze afweging geleid tot de conclusie dat de huidige indeling van de verkeersruimte niet meer voldoet en heeft de gemeente een nieuwe indeling ontworpen.

In het bestemmingsplan De Parken heeft de Regentesselaan, als verbindingsweg tussen Deventerstraat en Koninginnelaan, de bestemming 'Verkeer, Groen, Verblijf'. Binnen deze bestemming moet de weg voldoen aan de in die voorschriften opgenomen profielindelingen.

De voor de toekomst gekozen, nieuwe indeling komt echter niet overeen met dat profiel. Om de gewenste nieuwe indeling te kunnen realiseren is dus nu een nieuw bestemmingsplan nodig op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.