direct naar inhoud van 6.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

6.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen.

Algemene bouwregels

In Artikel 10 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. In lid 10.1 is onder andere de bepaling over ondergronds bouwen opgenomen. Hierin is bepaald dat ondergronds bouwen in het hele plangebied is toegestaan. Dit is met name van belang voor de ondergrondse parkeergarage geprojecteerd is onder meerdere bestemmingen.

Het laatste onderdeel van dit lid geeft een regeling voor legaal gebouwde (delen van) bouwwerken die niet voldoen aan de in het plan voorgeschreven maatvoering. De aanwezige maten zijn dan toegelaten, ook bij eventuele herbouw van het bouwwerk. Dit geldt alleen daar waar de afwijking voorkomt. Naar alle waarschijnlijkheid zal na sloop van de bestaande bebouwing geen beroep meer op deze bepaling worden gedaan.

Algemene gebruiksregels

In Artikel 11 staan de algemene gebruiksregels. Hierin is beschreven welke vormen van gebruik in ieder geval gelden als gebruik in strijd met de bestemming en daarmee onder het gebruiksverbod van artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening vallen.

Algemene ontheffingsregels

In Artikel 12 staan de algemene ontheffingsregels.

Algemene wijzigingsregels

In Artikel 13 staan de algemene wijzigingsregels.

Procedureregels en verwijzing naar andere wettelijke regels

In Artikel 14 staan de procedureregels die bij ontheffing en nadere eisen in acht genomen moeten worden. Artikel 15 tenslotte geeft aan welke regeling geldt wanneer wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen en plannen. De overige artikelen bevatten bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Overgangsrecht

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.