direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Weg
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

Artikel 7 Verkeer - Weg

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. feits- en voetpaden;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. in- en uitritten;
  • f. fiets- en voergangerstunnels;
  • g. rijwielstallingsvoorzieningen;
  • h. nutsvoorzieningen;
  • i. evenementen;
  • j. watergangen;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen , waaronder in ieder geval begrepen ongelijkvloerse kruisingen, in- en uitritten, overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 10 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 7.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde,       antenne-installatie: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
van de bouwhoogtebepaling zijn tunnels en bruggen uitgezonderd  

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situeering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 14 opgenomen procedureregels van toepassing.