direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied;
  • b. evenementen;
  • c. terassen ten behoeve van direct aangrenzende horeca;
  • d. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  • e. een loopbrug, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - loopbrug';
  • f. parkeervoorzieningen en een (ondergrondse) parkeergarage;
  • g. watergangen;
  • h. nutsvoorzieningen;
  • i. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 10 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 6.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (6.3)
overig: 2,50 m  
 

6.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in lid 6.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.