direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

7.2 Inspraak

In overeenstemming met het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende vier weken van 16 september tot en met 13 oktober 2010 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Totaal zijn er 10 reacties binnengekomen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in een aparte "nota inspraak en overleg" die als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. De reacties hebben op een beperkt aantal onderdelen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Het betreffen globaal de volgende punten:

  • bij de bestemming Gemengd 1 is door middels van een nieuw opgenomen afwijkingsbevoegdheid de mogelijkheid opgenomen om niet publieksgerichte kleinschalige bedrijvigheid/kantoren tot maximaal 200 m² onder voorwaarden toe te staan op de tweede of hogere bouwlaag. Het gaat hier onder meer name om de restruimten die niet direct geschikt zijn voor woningen;
  • om balkons en luifels her en der mogelijk te maken is een aantal bestemmingsvlakken met circa 1.5 vergroot. Deze vielen nu namelijk buiten de betreffende bestemmingsvlakken en waren daarom niet mogelijk;
  • wel zijn bouwgrenzen opgenomen om de rooilijnen zoals die in het Masterplan zijn vastgelegd aan te houden. Volgens de regels mogen ondergeschikte bouwdelen de bouwgrens overschrijden met 1.5 meter, mits dit plaatsvindt binnen de bestemming;
  • is binnen de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied en Verkeer-Weg expliciet geregeld dat voorzieningen t.b.v. bevoorrading is toegestaan binnen;
  • een beperkt aantal aanpassingen in de toelichting, waardoor deze minder regide en expliciet wordt. Ook is in de toelichting aangegeven het voor wat betreft het geplande inpandige bevoorradingspunt ter hoogte van ABN/Amro mogelijk gebruik kan worden gemaakt van een alternatief bevoorradingspunt. Om dit goed te fasciliteren is de plankaart beperkt aangepast. Zie verder hoofdstuk 4.2. onder kop "bevoorrading".