direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

6.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels (hoofdstuk 2) en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Gemengd 1 en Gemengd 2 (op de kaart: GD-1 en GD- 2)

De maatschappelijke functies, bijzondere woonvormen en de winkels op de begane grond en de woningen daarboven hebben de bestemming "Gemengd" gekregen. In alle gevallen is alleen op de eerste bouwlaag een maatschappelijke functie, een horecafunctie of een winkelfunctie toegestaan en ook voor een deel een woonfunctie voorzover het om entrees voor de woningen gaat. Door middel van een ontheffing is onder voorwaarden in beperkte mate een winkel of horecafunctie toegestaan op de tweede bouwlaag. Het gaat hierbij om de paviljoens, het bouwvlak voor de medische voorzieningen en een restruimte naast het gebouw Scala. Het is dan wel de bedoeling dat de eerste en tweede bouwlaag deel uitmaken van een bedrijfsvestiging en er gebruik wordt gemaakt van de toegang op de begane grond en er geen aparte opgang buitenom komt naar de tweede verdieping c.q. tweede bouwlaag.

Binnen de bestemming is onderscheid gemaakt tussen Gemengd-1 en -2. Het onderscheid is gemaakt om met name de detailhandelsfunctie en vierkante meters verkoopvloeroppervlak min of meer vast te leggen. Het verkoopvloeroppervlak is begrensd door de bestemmings- en bouwvlakken. In de bestemming zullen twee of drie supermarkten een plaats vinden.

De tweede gemengde bestemming legt de zorgfuncties en de sociaal culturele functies vast, zoals het woonzorgcentrum, het medisch centrum en het multifunctionele centrum met bibliotheek.

Voor de gestapelde bebouwing is een bouwvlak aangegeven waarbinnen de gebouwen gebouwd moeten worden. De te bouwen gebouwen zijn opgenomen in strakke bebouwingsvlakken, om het stedenbouwkundig ontwerp van het Masterplan Anklaar zoveel mogelijk te volgen. Voor de gestapelde bouw is een maximale bouwhoogte opgenomen, die overeenkomt met de maten die in het stedenbouwkundig ontwerp voorkomen. Onder het winkelcentrum is een ondergrondse parkeergarage toegestaan, en ondergrondse stallingruimten voor de woningen.

Bij recht is het gebruik van (een deel van) woning ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroepsmatige gebruik blijft overheersen. Door middel van een ontheffing is ook het gebruik voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis mogelijk. Ook hier gelden beperkingen om het woonkarakter te behouden. Alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" als categorie 1-bedrijven zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden. De regelingen voor beroeps- en bedrijfsmatig gebruik van de woning zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene regels.

Groen (op de kaart G)

De gronden met deze bestemming hebben betrekking op de groene singels en op de groene as aan de Tannhauserstraat, die de meest westelijke entree van het plangebied begeleidt. Ook paden, voetbruggen binnen deze groene oevers zijn geregeld binnen deze bestemming.

Verkeer - Verblijfsgebied (op de kaart V-VB)

Gebieden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie hebben de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" gekregen. Het betreft hier de in het plangebied voorkomende straten, pleinen, winkelerven en de parkeerplaatsen in de open lucht. In tegenstelling tot de reguliere verkeersbestemming voor hoofdwegen, is binnen de bestemming “Verkeer - Verblijfsgebied” naast de verkeersfunctie de verblijfsfunctie belangrijk. Onder deze bestemming is ook al het (snipper)groen gebracht dat in het plangebied aanwezig is en nog gerealiseerd wordt. Bij de verblijfsfunctie behorende aankleding van het gebied behoren bij de bestemming, fietsenrekken, speelvoorzieningen, banken en beplanting. De verbinding tussen de verschillende woonhoven is specifiek op de verbeelding aangeduid.

Water (op de kaart WA)

De waterbestemming legt de verbrede singels vast en geeft de ruimte voor voldoende waterberging van het direct afstromend hemelwater vanuit het stadsdeelcentrum.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden.