direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar ligt in bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Wel ligt het plangebied binnen de keurzone van de aanliggende vijvers.

5.2.2 Grondwater

Bij de aanleg van de wijk Zevenhuizen zijn diepe vijvers gegraven welke voor een permanente verlaging van de grondwaterstand zorgen. De gemiddeld hoogste grondwaterstanden in het plangebied liggen tussen de 1 en 1.3 m-mv en vormen geen belemmering voor de beoogde herontwikkeling.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Het bestemmingsplan gebied wordt aan de westzijde begrensd door vijvers (De Singel) welke onderdeel uitmaken van het watersysteem van Zevenhuizen. Deze vijvers zijn in beheer bij Waterschap Veluwe.

De vijvers maken onderdeel uit van de planontwikkeling en worden aangepast en vergraven voor een betere beleefbaarheid en de berging van hemelwater. Concreet houdt dit in dat er langs de stadsdeelhart-zijde grotendeels een kademuur wordt aangelegd. Op andere plekken wordt de vijver verruimd en verbreed of juist verkleind. Het netto resultaat hiervan is dat het vijveroppervlak (op waterniveau) licht toeneemt met ca. 200 m².

5.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande gemengde riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen (zoals parkeerplaatsen en pleinen) en straten wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Uitzondering voor deze locatie zijn de terreinen waarvan het afstromende hemelwater een grotere kans op vervuiling heeft, zoals het marktplein. Deze locaties zullen worden aangesloten op het bestaande gemengde rioolstelsel.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van minimaal 20 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden. Een deel van deze berging wordt gevonden in de vijvers ten westen van het plangebied. E.e.a. in goed overleg met het waterschap.


Indien er grotere buien vallen kan de infiltratie- of bergingsvoorziening bovengronds overlopen en afstromen openbaar gebied. Hier dient met de hoogteligging van het ontwerp rekening mee gehouden te worden. De uiteindelijke keuzes hierin dienen met Gemeente Apeldoorn afgestemd te worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

5.2.5 Watertoets

In het kader van de watertoetsprocedure zijn voorgenomen ontwikkelingen besproken met Waterschap Veluwe. Op- en aanmerkingen van het Waterschap zijn verwerkt in bovenstaande waterparagraaf.