direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

De gemeente Apeldoorn heeft de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Zuidbroek verbonden met de vernieuwing van de aangrenzende naoorlogse woonwijk Zevenhuizen. Zuidbroek en Zevenhuizen zullen in de toekomst één stadsdeel vormen. Het doel hiervan is primair sociaal: door bestaande en nieuwe wijkdelen functioneel te koppelen worden investeringen en daarmee vitaliteit evenredig over hetgebied gespreid.

Het bestaande Zevenhuizen wordt op diverse plaatsen ingrijpend vernieuwd: Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is 't Podium. Het nieuwe stadsdeel Zevenhuizen-Zuidbroek krijgt een gemeenschappelijk voorzieningenstructuur. Daarbij is gekozen om het bestaande winkelcentrum Anklaar uit te bouwen tot een nieuw centrumgebied voor het gehele stadsdeel: stadsdeelhart Anklaar.

Bij het ontwerp van de ruimtelijke hoofdstructuur van Zuidbroek is aangesloten op de structuur van Zevenhuizen, zodat er een stelsel van verbindende lijnen tussen beide gebieden ontstaat. Dit zijn de singels, de Sluisoordlaan (“stedelijke as”) en een groenzone die aansluit op het Mheenpark. Langs deze lijnen zijn routes voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en lokaal autoverkeer gelegd. Het merendeel van deze lijnen komt samen bij het stadsdeelhart Anklaar en kruisen daarbij de belangrijkste tangentiële verbindingsweg, de Laan van Zevenhuizen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0006.jpg"

Figuur 6. Bestaande situatie Stadsdeelhart Anklaar

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0007.jpg"

Ter aanvulling op de legenda kan worden opgemerkt dat het gesloopte deel onder 5 de school betreft. Tevens moet worden vermeldt dat het tankstation onder punt 6 inmiddels is opgeheven.

Zevenhuizen is ontwikkeld in de jaren zestig en zeventig op basis van het Uitbreidingsplan 1962. Voor de noordoostelijke uitleg werd indertijd uitgegaan van een hoofdopzet met een dubbele ringstructuur, een aan deze ringen opgehangen ontsluitingsstructuur voor de wijk en een centraal gelegen groene ruimte. Bij de realisatie is op een aantal punten van deze principes afgeweken. De binnenring (Sluisoordlaan - Frambozenlaan - Kersenlaan) is nooit uitgevoerd. De hiervoor gereserveerde ruimte is door kleinschalige bouwprojecten in de loop der jaren dichtgeslibd. Het centrale park ligt a-symetrisch ten opzichte van de rechthoekige structuur van de wijk. De Anklaarseweg, ooit bedoeld als noordelijke begrenzing van de wijk is onderdeel van de ontsluitingsstructuur geworden.

In het huidige beeld van de wijk zijn de stedenbouwkundige principes uit de periode '60-'70 nog duidelijk terug te vinden. Gekoppeld aan de hoofdstructuur zijn er open ruimtes met structurerende bebouwing, zoals de Laan van Zevenhuizen met de hoog- en middelhoogbouwflats, het Mheenpark en winkelcentrum de Mheen en de torenflats aan de Sluisoordlaan. Daarnaast zijn er de vlekken met laagbouwwoningen. Opvallend is het verschil tussen de in de jaren zestig ontwikkelde buurten Anklaar en Sprenkelaar en de uit de jaren zeventig stammende buurten Sluisoord en Mheen. In de eerste buurten wordt de bebouwing nadrukkelijk aan de hoofdstructuur gekoppeld, in de laatste zijn woningen vaak met de achterkant naar ontsluitingswegen en groengebieden gekeerd.