direct naar inhoud van 2.11 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-ont1

2.11 Verkeersbeleid

Het gemeentelijke verkeersbeleid is vastgelegd in de 'Verkeerskaart' van 1999 en de actualisatie hiervan (augustus 2004). Voor verschillende facetten zijn deelnota's uitgewerkt en vastgesteld. In juli 2009 is de Verkeersvisie 2010 – 2020 vastgesteld. In de Verkeersvisie wordt geconstateerd dat zowel integrale trends (vergrijzing, afnemende bevolkingsgroei, klimaat) als binnen de mobiliteitssector (voertuigtechnologie, gebruikersinformatie) het speelveld veranderen. De rol van de auto in de maatschappij is en blijft echter niet weg te denken. De Verkeersvisie formuleert op basis hiervan een aantal uitgangspunten.

Apeldoorn wil voor alle modaliteiten bereikbaar en bereisbaar zijn op een veilige en efficiënte manier. Tegelijkertijd wil Apeldoorn de negatieve effecten beperken. Bij mobiliteit is qua organisatie samenwerking geboden tussen overheidslagen en tussen aangrenzende beleidsvelden binnen de ruimtelijke ordening. Door een optimaal afgestemd aanbod en heldere voorlichting kan iedereen hier een bewuste keuze in maken. In de Verkeersvisie wordt als doel gesteld het huidige niveau van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te behouden en liefst nog te vergroten. Uitgangspunten zijn per modaliteit optimaal faciliteren, autoverkeer bundelen op hoofdwegen en het slim verdelen en gebruiken van de bestaande ruimte.

In de Verkeerskaart wordt het bovenwijkse autoverkeer gebundeld op een beperkt aantal hoofdwegen. De functie van de hoofdwegen is het bereikbaar houden van de bedrijventerreinen en de binnenstad en het bundelen van het autoverkeer zodat de tussenliggende verblijfsgebieden autoluw kunnen worden. Onder dit net van hoofdwegen liggen de woonstraten, waar leefbaarheid het belangrijkst is. In deze verblijfsgebieden is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.

Het (auto)verkeer wordt gebundeld op de hoofdwegenstructuur bestaande uit de Ring en de zogeheten Radialen. Hier ligt de nadruk op de doorstroming en is de maximale snelheid 50 km/uur. De Laan van Zevenhuizen die de grens van het plangebied vormt, maakt deel uit van deze ring. Deze buitenring is een hoofdontsluiting en een verbinding van de woonwijken met elkaar en met de stedelijke uitvalswegen, de Radialen. Het dichtst bij het plangebied zijn dit de Deventerstraat en de Oost Veluweweg. Alle overige wegen, ook die binnen het plangebied, zijn in principe wegen met maximaal 30 km/uur. Alle openbare ruimte binnen het plangebied zal tot verblijfsgebied gaan behoren. Dit geldt op termijn ook voor de Sluisoordlaan en de Anklaarseweg, met uitzondering van de Laan van Zevenhuizen.

Dit geldt op termijn ook voor de Sluisoordlaan en de Anklaarseweg. De ontsluitende wijkwegen binnen de stadsdelen zijn belangrijke verkeerswegen uitsluitend voor de stadsdelen zelf en worden als verblijfsgebied gerekend. De Sluisoordlaan is een belangrijke as ter ontsluiting van het stadsdeel Noord-Oost voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. De autofunctie is in principe alleen voor verkeer met herkomst of bestemming in de wijk, de auto is op de Sluisoordlaan 'te gast'.

Echter, de vormgeving van zowel Sluisoordlaan en Anklaarseweg stammen uit de tijd dat het snelheidsregime 50 km/uur was. Pas op het moment dat de vormgeving van de wegen daadwerkelijk met de richtsnelheid 30 km/uur in overeenstemming wordt gebracht, kan het 30 km/uur regime effectief worden ingevoerd en gehandhaafd.

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is in de Verkeerskaart gekozen voor een radiaal net van doorstroomassen tussen woonwijken en de binnenstad. Onder de doorstroomassen ligt een net van primaire fietsroutes, die de woonwijken onderling en met de bedrijven verbinden. Op de doorstroomassen kunnen fietsers ongestoord, veilig en comfortabel doorfietsen. Doorstroomassen verbinden de woonwijken met de binnenstad. De Sluisoordlaan wordt in de Verkeerskaart van juli 2010 als fietsdoorstroomas genoemd.

Uitgangspunt is dat iedere woning op een loopafstand van maximaal 450 meter een OV halte heeft en dat iedere wijk een halfuursverbinding heeft. De Sluisoordlaan is en zal een belangrijke OV-as naar het stadsdeelcentrum zijn. Daarnaast is er een regionale bushalte langs de Laan van Zevenhuizen.

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen. De parkeernormen zorgen ervoor dat in principe de parkeerproductie van een ontwikkeling op eigen terrein wordt opgevangen, de uitstraling op het openbare gebied en de omgeving wordt hiermee voorkomen. Uitgangspunt is voorts dat het parkeren zoveel mogelijk 'uit het zicht' wordt vormgegeven.