direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

4.2 Bebouwing

Op nevenstaande situatietekening zijn de diverse gebouwen op het erf aangegeven. Het leeuwendeel van de bebouwing op het perceel blijft ongewijzigd. Het gaat dan om: de woning (1), het gastenverblijf (2), de veldschuur (4), een berging (6), een kippenhok (7), een pompgebouwtje (8), de materiaalopslag (9). Voor de volgende bouwwerken zijn wel wijzigingen gepland.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1049-onh1_0007.png"

Figuur 7: Situatietekening (met nieuw activiteitencentrum)

Activiteitencentrum (3)

Het voornemen is het activiteitencentrum te gaan vervangen door een nieuwe gebouw. Het huidige gebouw voldoet niet aan de behoefte. Het ontbreekt aan voldoende sanitaire ruimten en is te klein om meerdere activiteiten gelijkertijd plaats te laten vinden. Daarom wordt gedacht aan een groter gebouw. Conform de bepalingen voor functieverandering van voormalige, agrarische bedrijfslocaties zal een vergroting alleen kunnen als elders bebouwing op het perceel verdwijnt. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan het laten vervallen van de gebouwen 7 en 9.

Paardenstal (5)

Om de huisvesting van de aanwezige paarden en pony's te verbeteren, zal de paardenstal enigszins worden uitgebreid met een tweetal paardenboxen en een kleine ruimte voor de opslag van voer, hooi en dergelijke.

Kweekkastje (10)

Op het perceel is nu een kweekkastje aanwezig dat door de schaduwwerking van omringende bomen slecht functioneert. Het plan is daarom dit kastje te verplaatsen naar een locatie ten noorden van het huidige erf. Gelijktijdig daarmee zal daar ook een nieuwe moestuin worden aangelegd.

Paardenbak (11)

Zoals gezegd, nemen paarden een belangrijke plaats in binnen de zorgactiviteiten op het perceel. Voor het beleren en berijden van paarden is een paardenbak nodig. Een goed functionerende paardenbak heeft een lengte van (minimaal) 40 meter en een breedte van 20 meter. Binnen het bestaande erf is geen ruimte voorhanden om een paardenbak met die afmetingen te realiseren. Daarom is naar een geschikte plek voor een paardenbak gezocht buiten het huidige erf. Uitgangspunt daarbij is geweest dat dit zo min mogelijk ten koste zou gaan van bos.

Een geschikte plek is gevonden direct ten noorden van het erf. Hier is een open plek in het bos aanwezig, met verspreid enkele bomen van een beperkte omvang en van weinig waarde. Een plek die tevens in aansluiting op het bestaande erf ligt. Ondanks de beperkte (natuur)waarden gaat het om bosgrond die, bij opheffing, gecompenseerd moet worden. In de volgende paragraaf wordt daar nader op ingegaan. Direct ten westen van deze plek is het kweekkastje (10) gedacht, met bijbehorende moestuin/kwekerij. Omdat de paardenbak alleen overdag gebruikt zal worden, worden rondom de paardenbak geen lichtmasten geplaatst.