direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

2.1 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan.

Het plangebied maakt onderdeel van het Groen-Blauwe Raamwerk, zoals dat is neergelegd in het Streekplan. Daarbinnen in het perceel gezoneerd als EHS Natuur. Het primaat ligt hier op het behoud en de ontwikkeling van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de “nee, tenzij”-benadering. Dit houdt in dat een bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegde gezag erop toezien dat hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, heeft de provincie de wezenlijke kenmerken en waarden per gebied gespecificeerd in een Streekplanuitwerking.

Met dat het perceel in EHS Natuur ligt, ligt het ook buiten bebouwd gebied en in het buitengebied. Het plan houdt in wezen ook de introductie in van een werkfunctie. In het buitengebied is dat volgens het provinciale beleid in principe alleen mogelijk in het kader van de functieverandering van een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Hoewel het perceel inmiddels een woonbestemming heeft, betreft het perceel een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Op het perceel zijn diverse, voormalige agrarische opstallen aanwezig en in de afgelopen jaren is er, zij het hobbymatig, vee aanwezig geweest.

De spelregels voor functieverandering zijn vastgelegd in de Streekplanuitwerking voor de regio Stedendriehoek: 'Waar stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies. Specifiek voor het perceel gelden in hoofdzaak de volgende voorwaarden:

  • Hergebruik van vrijkomende bebouwing voor werkfuncties is toegestaan tot 500 m² vloeroppervlakte per locatie. In de vorm van maatwerk kan die oppervlaktemaat worden verruimd tot 750 m², mits dat voorzien is van een goede onderbouwing.
  • Bebouwing die niet wordt hergebruikt, dient te worden gesloopt.
  • Alleen bedrijvigheid in de (milieu)categorieën 1 t/m 3 kan worden toegestaan, uiteraard voorzover de omgeving in het betreffende geval zich daar niet verzet.
  • Functieverandering naar gebiedsgebonden werkfuncties staat voorop.
  • Bij combinaties van wonen en werken krijgt de wonen wordt de woning bestemd als bedrijfswoning.

Daarnaast gelden diverse, algemene voorwaarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1049-onh1_0004.jpg"

Figuur 4: Uitsnede streekplankaart