direct naar inhoud van 7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-ont2

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het plan is in september 2009 toegezonden aan verschillende organisaties en instanties, voor een reactie in het kader van het wettelijk vooroverleg. Vervol-gens is het plan vanaf 24 september 2009 voor een periode van zes weken vrijgegeven voor inspraak. Gedurende deze termijn is eenieder in de gelegenheid gesteld daarover reacties in te dienen. In deze periode zijn ruim honderd inspraakreacties ingediend. In het kader van het wettelijk vooroverleg hebben de partijen eveneens gereageerd.

De beantwoording van de inspraakreacties is opgenomen in de nota Voorover-leg en inspraakreacties bestemmingsplan buitengebied Noordoost. Op basis van de inspraakreacties is het bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

- maximale inhoudsmaat woningen;

- hoogte agrarische bedrijfsgebouwen;

- concrete verzoeken tot functieverandering;

- aangepaste regeling op basis van planMER en dergelijke.