direct naar inhoud van 3.8 Recreatie
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-ont2

3.8 Recreatie

3.8.1 Beschrijving en analyse huidige situatie

VERBLIJFSRECREATIE

In het plangebied is een kampeerterrein aanwezig. Het kampeerterrein ligt aan de Beemterweg. Bij het terrein hoort één dienstwoning en een receptie. Daarnaast is op een locatie kamperen bij de boer mogelijk. Het maximum aantal standplaatsen van beide terreinen is respectievelijk 25 en 20. In de wintermaanden zijn deze terreinen gesloten.

DAGRECREATIE

In het plangebied ligt het landgoed 't Woudhuis wat recreatief aantrekkelijk is door het aanwezige bos en landgoed. Het landgoed is ontsloten voor wandelaars en fietsers. Verder kunnen de lokale wegen in het plangebied worden gebruikt voor recreatieve routes. Er zijn bewegwijzerde recreatieroutes aangegeven, zoals een landelijke fietsroute.

Specifiek voor het Weteringse Broek is een gebiedsvisie opgesteld. Dit gebied wordt een recreatief gebied en aantrekkelijk landschap voor recreanten uit het gebied, de stad en de omliggende dorpen. Met een wijzigingsbevoegdheid kan worden geanticipeerd op een aantal initiatieven uit dit plan. Het Apeldoorns kanaal is een nadere beschouwing waard als recreatieve drager, aldus de uitvoeringskaders toerisme en recreatie 2004-2007. Dit is niet nader uitgewerkt. Ingezet wordt op routenetwerken.

In het plangebied ligt een manege. Ook is er een paardenpension.

3.8.2 Ontwikkelingen/perspectieven verblijfs- en dagrecreatie

Er zijn algemene trends te benoemen die voor de toeristisch-recreatieve markt van de gemeente van belang zijn.


Het vrijetijdsgedrag tijdens dagtochten wordt gevarieerder, actiever, sportie-ver, educatiever en meer natuurgericht. Er is een trend naar meerdere kortere vakanties per jaar. Er is een toenemende belangstelling voor cultuurhistorie en er is meer aandacht voor actieve/sportieve, educatieve, milieubewuste en natuurgerichte vormen van vrijetijdsbesteding.


VERBLIJFSRECREATIE

In de verblijfsrecreatieve sector is een aantal belangrijke ontwikkelingen te bespeuren. Agro- en plattelandstoerisme worden steeds populairder. Dit biedt kansen voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven.


AFSCHAFFING WOR

De afschaffing van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR) heeft ook betrek-king op de verblijfsrecreatieterreinen in het plangebied. Momenteel is ge-meentelijk beleid in ontwikkeling.


DAGRECREATIE

Door de groei van Apeldoorn, met name in de nabijheid van het plangebied, zal het aantal recreanten toenemen. Op basis daarvan en een actiever vrije-tijdsgedrag, zal de vraag naar landrecreatie (wandelen, fietsen) groeien.

Verbetering van de toegankelijkheid van het plangebied is een belangrijke opgave. Verbreding van agrarische bedrijven kan hiermee ook een impuls krijgen.


Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

- voor bestaande verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen wordt een duidelijke planologische regeling in het bestemmingsplan opgenomen;

- fiets-, wandel- en ruiterpaden worden niet afzonderlijk bestemd, maar zullen onderdeel uitmaken van de gebiedsbestemmingen;

- kleinschalige recreatieve activiteiten zijn als 'bedrijf aan huis' of 'ne-venactiviteit' mogelijk;

- er is gemeentelijk kampeerbeleid in voorbereiding. Eventuele gevolgen daaruit voor het bestemmingsplan zullen worden opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.