direct naar inhoud van 1.5 Werkwijze
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-ont2

1.5 Werkwijze

AANPAK INVENTARISATIE BUITENGEBIED NOORD-OOST

In de zomer van 2007 is de feitelijke situatie in het plangebied verkend en is onderzoek verricht naar de afzonderlijke aspecten ten behoeve van het ruimtelijke beleid in het plangebied. Het betreft een grondige en zorgvuldige inventarisatie van de bestaande functies, de ruimtelijke kwaliteiten en de bebouwing, de milieuaspecten, maar ook om geldende rechten en afspraken.

VISIE OP HET PLANGEBIED EN FORMULEREN VAN UITGANGSPUNTEN

In aansluiting op het onderzoek en de inventarisatie is een nota van uitgangspunten opgesteld met concrete uitgangspunten en een visie ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost.

STATUS EN PROCEDURE

De Nota van Uitgangspunten met de daaraan ten grondslag liggende Inventarisatie, is een belangrijke onderlegger voor het bestemmingsplan Buitengebied Noordoost. Het is een plicht ten behoeve van de toekomstige ruimtelijke ordening van het gebied onderzoek te verrichten naar de bestaande toestand (artikel 3.1.6 Bro). De situatie in het plangebied verandert. Het is derhalve van belang te bepalen dat het voorontwerpbestemmingsplan, inclusief de kaarten, is gemaakt met behulp van gegevens, zoals deze bij de gemeente bekend waren op de datum van vaststelling van de Nota van Uitgangspunten.

Het bestemmingsplan is in nauwe samenwerking met en onder begeleiding van een ambtelijke projectgroep tot stand gekomen.

Een klankbordgroep, waarin onder meer vertegenwoordigd de dorpsraad Beemte-Broekland en LTO, is betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan.

WATERTOETS

Met het waterschap en de provincie heeft afzonderlijk overleg plaats- gevonden over het concept van de waterparagraaf. De resultaten van dit overleg zijn verwerkt in de waterparagraaf.