direct naar inhoud van 7.5 Totstandkoming plan
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

7.5 Totstandkoming plan

Naar aanleiding van de inspraak is het bestemmingsplan op diverse onderdelen aangepast zoals in de Nota van Inspraak en Overleg (zie bijlage) is aangegeven. Daarnaast is het plan ook ambtshalve op diverse onderdelen aangepast. De woningbouwlocaties De Vlijt en Sportvelden waren in het ontwerpbestemmingsplan voorzien van eindbestemmingen Wonen.

Vanaf 13 november 2008 heeft het ontwerpbestemmingsplan en het voor beide ontwikkellocaties opgestelde gebiedsgerichte welstandsbeleid gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. In die periode zijn op het ontwerpbestemmingsplan 20 zienswijzen ontvangen; het gebiedsgerichte welstandskader heeft geen reacties ontvangen. In de zienswijzennota wordt inhoudelijk hierop ingegaan. Zowel ambtelijk als vanuit de zienswijzen ondergaat het bestemmingsplan een aantal wijzigen.


Het verloop in tijd tussen tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan en de vaststelling door de gemeenteraad is reden geweest in de aanloop van de raadsbehandeling extra aandacht te besteden aan communicatie en voorlichting aan betrokken en belanghebbenden. Voorafgaand aan de hoorzitting in de PMA van 14 april 2011 kon men op 29 maart jl. tijdens een 'inloopspreekuur' persoonlijk worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In mei 2011 heeft er nog een informatie-bijeenkomst plaats voor betrokken partijen, waaronder o.a. de wijkraad, buurtcommissie, bedrijvenkring en sportverenigingen.