direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Op gronden met deze bestemming zijn altijd bedrijven van milieucategorie 1 toegestaan. Daar waar de afstand tussen het bedrijf en de naastgelegen milieugevoelige functie dat toelaat zijn ook bedrijven van milieucategorie 2 toegelaten. In de gebieden die zijn gekwalificeerd als gebied met functiemenging -te weten de omgeving van De Vlijt 1- zijn bij recht bedrijven tot en met categorie 2 toegestaan, ook als de afstand tot milieugevoelige functies kleiner is dan 30 meter. Dit is aanvaardbaar omdat door de menging van functies al een hogere milieubelasting aanwezig is. Met een aanduiding is aangegeven op welke percelen bedrijfsactiviteiten van milieucategorie 2 zijn toegelaten. Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is dat niet naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven in de milieucategorie die op grond van de richtafstand toegelaten kan worden, is aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 die zijn toegelaten, verwezen naar de die als bijlage bij de regels is opgenomen.

Ten opzichte van de basislijst van de VNG is de hier gehanteerde Lijst van toegelaten bedrijfstypen nader ingeperkt. Dit is gebeurd vanwege milieuhygiënische en planologische redenen. Ten eerste zijn er bedrijfstypen die wel op de basislijst van de VNG voorkomen maar die om planologische redenen niet een bedrijfsbestemming krijgen. Het gaat hier om detailhandels- en horecabedrijven (met uitzondering van cateringbedrijven), maatschappelijke dienstverlening en bepaalde sport- en recreatieactiviteiten. Omdat deze bedrijfstypen een heel andere uitstraling op de omgeving hebben dan gewone bedrijven worden hiervoor specifieke bestemmingen gebruikt. Ze zijn daarom niet in de Lijst van toegestane bedrijfstypen opgenomen. Ten tweede zijn er ook bedrijven die in deze buurt niet passen omdat er geen ruimte voor is of omdat de buurt zich er niet voor leent. Het gaat dan om land- en tuinbouw (een kleinschalig bedrijfsvorm als een hoveniersbedrijf is hier wel denkbaar en daarom wel in de Lijst opgenomen), zeevaart, binnenvaart, visserij, luchtvaart en delfstoffenwinning. Tot slot wordt om milieuhygiënische redenen de opslag van gevaarlijke stoffen hier niet wenselijk geacht en daarom uitgesloten. Ook geluidzoneringsplichtige bedrijven als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer en risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichten zijn uitgesloten, omdat zij niet passen in een woonwijk.Ter plaatse van de aanduiding is een tankstation zonder lpg toegestaan.


Ter plaatse van de aanduiding is een bedrijfswoning toegestaan. Om alle twijfel weg te nemen is bepaald dat beroepsuitoefening aan huis is toegestaan.


Door middel van het verlenen van een ontheffing kunnen ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed op hun omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het verlenen van ontheffing is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.


Het gebruik voor dienstverlening (kantoren bijvoorbeeld) is als gebruik standaard in de bedrijfsbestemming mogelijk. Ook detailhandel is uitgesloten, met uitzondering van enkele bestaande locaties voor "perifere" detailhandel, een supermarkt en detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, net als detailhandel in de vorm van postorderactiviteiten en/of verkoop via internet.

Bedrijventerrein

Op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein zijn bedrijven toegestaan in de categorieën 1 t/m 3.1. Door middel van aanduidingen is aangegeven welke milieucategorieën zijn toegestaan. Geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn uitgesloten, met uitzondering van de risicovolle inrichtingen ter plaatse van de aanduiding. Door middel van ontheffing kan nieuwvestiging van risicovolle inrichtingen worden toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding is een tankstation zonder lpg toegestaan. Daarnaast zijn ontsluitingen in de vorm van paden, wegen alsmede groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en tuinen toegestaan. Bedrijfswoningen zijn alleen ter plaatse van de gelijknamige aanduiding toegestaan. Voor alle duidelijkheid is aangegeven dat beroepsuitoefening aan huis is toegestaan. Aangezien het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel is toegelaten, is het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis of een oppervlaktebeperking voor beroepsuitoefening aan huis op te nemen.


Het gebruik voor dienstverlening is als gebruik standaard mogelijk in de bedrijfsbestemming als dit kleinschalig van karakter is of onderdeel uitmaakt van een reguliere bedrijfsbestemming. Dienstverlening die grootschalige en solitaire kantoorontwikkeling tot gevolg heeft, is niet toegestaan. Ook detailhandel is uitgesloten, met uitzondering van enkele bestaande locaties voor "perifere" detailhandel, een supermarkt en detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, net als detailhandel in de vorm van postorderactiviteiten en/of verkoop via internet.


Ook hier geldt dat door middel van het verlenen van een ontheffing ook bedrijven die niet voorkomen op de Lijst en bedrijven uit een hogere categorie dan bij recht is toegestaan worden toegelaten, mits ze naar aard en invloed op hun omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht toegestane bedrijven. In de daartoe opgenomen procedure van ontheffing kan worden bezien of de benodigde hinderbeperkende maatregelen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe technieken). Criterium voor het verlenen van ontheffing is in dit geval dat de hinder die resulteert na het nemen van maatregelen niet groter is dan van de ter plekke wel bij recht toegelaten bedrijven zou kunnen worden verwacht.

Gemengd

De bestemming Gemengd is toebedeeld aan de panden langs de Vlijtseweg. In het verleden was deze uitvalsweg vanuit het centrum een gemengd gebied, bestemd om te wonen en te werken. Veel kleine bedrijven zijn inmiddels verdwenen, en de Vlijtseweg wordt steeds meer een woonstraat.


Omdat er toch nog meer bedrijvigheid en dienstverlening aanwezig is dan in een woongebied laat deze Gemengde bestemming een ruimere mogelijkheid voor vestiging van bedrijvigheid maar ook het puur wonen toe. De toe te laten bedrijfsactiviteiten binnen deze bestemming zijn in een aparte tabel opgenomen.


Groen

De gronden met deze bestemming hebben betrekking op de groene zone van de Grift en een groot deel van de oeverzone langs het kanaal. Hier zijn groenvoorzieningen, paden, hondenuitlaatplaatsen, nuts- en speelvoorzieningen toegestaan. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. De bouwhoogte van speel- en klimtoestellen mag bij recht niet meer dan 4 meter bedragen. Burgemeester en wethouders kunnen onder voorwaarden ontheffing verlenen voor speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter. Parkeervoorzieningen zijn alleen met een aanlegvergunning toegestaan, omdat verhardingen afbreuk kunnen doen aan het groene en ecologische karakter van het gebied.


Ter plaatse van de aanduiding "beken en sprengen" zijn de gronden ook bestemd voor het beheer het herstel en het onderhoud van landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen. Voor activiteiten die schade kunnen veroorzaken aan deze beken en sprengen, is een aanlegvergunning nodig.


Kantoor

Het hoekpand op de hoek van de Deventerstraat en de Kanaal-Noord is een kantoorpand. Voor andere doeleinden dan zakelijke dienstverlening is dit gebouw niet geschikt. Alleen dit hoekpand heeft in het plan de bestemming "Kantoor".


Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen ondergebracht. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden is binnen deze bestemming een vrije uitwisseling tussen de verschillende maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Welke voorzieningen dat zijn staat in de die in de bijlagen bij de regels is opgenomen. Daar waar de betreffende aanduiding is opgenomen is een bedrijfswoning toegestaan.


Het gaat hier om maatschappelijke voorzieningen die thuishoren in een woongebied en noodzakelijk zijn voor het functioneren van het woongebied, zoals scholen en (para)medische praktijken. Daarom worden overal in het plangebied maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorieën 1 en 2 aanvaardbaar geacht, ook op kortere afstand van woningen dan de richtafstand van 30 meter die in principe voor milieucategorie 2 wordt gehanteerd. De bebouwingsmogelijkheden (oppervlakte en hoogte) zijn aangegeven op de plankaart.


Sport

Op de gronden met de bestemming Sport zijn evenementen, nutsvoorzieningen, sport en sportvoorzieningen toegestaan. De sportvoorziening en de sporthallen aan de Edisonlaan zijn opgenomen onder de bestemming ten behoeve van sport, maar ook de velden gelegen tussen Boerhaavestraat en Vlijtseweg. De toegestane mate van bebouwing is door middel van bouwvlak aangegeven. Daarbij is ook de maximale hoogte benoemd.


Verkeer - Verblijfsgebied

Gebieden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie hebben de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" gekregen. Het betreft hier vrijwel alle in het plangebied voorkomende straten, parkeerterreinen, wegen en (fiets)paden. In tegenstelling tot de verkeersbestemming voor hoofdwegen, is binnen de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" naast de verkeersfunctie de verblijfsfunctie belangrijk. Onder deze bestemming is ook al het (snipper)groen gebracht, met andere woorden al het kleinere openbare groen langs de straat. De oever langs het Kanaal is ook onder deze bestemming gebracht.


Verkeer - Weg

De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Het betreft de Edisonlaan, de Deventerstraat en het deel van de Vlijtseweg dat buiten de 30 km/uur zone ligt.


Water

De bestemming water heeft betrekking op het Apeldoorns Kanaal. Het kanaal en de bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, en voorzieningen voor de scheepvaart (pleziervaart), vallen onder de doeleinden van deze bestemming.


De aanleg van bruggen, met een doorvaarbare hoogte, is binnen de bestemming mogelijk. De intentie is het Kanaal bevaarbaar te maken voor de pleziervaart. De bruggen zijn bedoeld voor nieuwe langzaam verkeersverbindingen over het Kanaal


Wonen

De bestaande en nieuw te bouwen woningen in het plangebied, waar uitsluitend gewoond mag worden, hebben de bestemming "Wonen". Voor de woningen is op de plankaart een bebouwingsvlak aangegeven waarbinnen deze gebouwd moeten worden.


Door middel van bouwaanduidingen is onderscheid gemaakt tussen de verschillende bouwwijzen van de woningen: vrijstaand, twee-onder-een-kap, aaneengebouwd en gestapeld. Ter plaatse van de aanduiding twee-aaneen zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan. Bij de woningen zijn standaarddieptes voor de bouwvlakken gehanteerd: 10 meter voor aaneengesloten woningen, 12 meter voor halfvrijstaande en 15 meter voor vrijstaande woningen. De nog beschikbare uitbreidingsruimte hangt daarmee af van de diepte van de bestaande woning. In principe krijgt een rijtjeswoning minder uitbreidingsmogelijkheden dan een vrijstaande woning. De reden hiervoor is dat een achteraanbouw aan een vrijstaande woning in het algemeen minder van invloed is op het woongenot van de buren, dan wanneer het gaat om een rijtjeswoning.


Bij vrijstaande, twee-onder-een-kap- en aaneengebouwde woningen heeft het perceelsgedeelte voor de voorgevel (en bij hoekpercelen naast de zijgevel) de aanduiding 'tuin'; het perceelsgedeelte achter de achtergevel (en bij vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen die niet op een hoek liggen het gedeelte naast de zijgevel) de aanduiding 'erf'. Deze aanduidingen zijn van belang voor de situering van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen. In de regels is namelijk bepaald dat deze bouwwerken niet alleen binnen het bouwvlak maar ook ter plaatse van de aanduiding erf mogen worden gebouwd. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze erfbebouwing ten minste 3 meter achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd. Waar een carport is toegestaan in de voortuin is dit specifiek op de plankaart aangegeven.


De maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen is gerelateerd aan de oppervlakte van de kavel. Is de kavel kleiner dan 500 m2 dan is ten hoogste 50 m2 aan bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen toegestaan, bij kavels tussen 500 en 750 m2 is die oppervlakte maximaal 65 m2 en is de kavel groter dan 750 m2 dan is ten hoogste 85 m2 aan erfbebouwing toegestaan. Daarbij geldt wel steeds de voorwaarde dat niet meer dan 60% van de kavel wordt bebouwd.


Waarde - Archeologie hoog

Een deel van het plangebied heeft een hoge trefkans voor archeologische relicten. Hiervoor is een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie hoog" opgenomen. Ontwikkelingen die de archeologische waarde kunnen verstoren, worden beperkt. Binnen deze bestemming geldt een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (per 1 oktober 2010 nieuwe terminologie ingevolge Wabo), waarmee controle kan worden uitgeoefend op met name grondroeringen en andere met bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden samenhangende grondwerken. In de afzonderlijke dubbelbestemmingen is dat omgevingsvergunningstelsel afgestemd op het gewenste en beoogde beschermingsniveau.


Waarde - Beken en sprengen

De dubbelbestemming Waarde - Beken en sprengen is gegeven aan het tracé van de Grift. De gronden zijn, naast de daar voorkomende andere bestemmingen, mede bestemd voor het beheer, herstel en onderhoud van de landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen. De dubbelbestemming beoogt ook de beekoevers te beschermen. Daarom is het bestemmingsvlak beduidend breder dan de beek zelf. Op de gronden met deze dubbelbestemming mogen uitsluitend gebouwen ten dienste van het beheer van de beken of sprengen worden gebouwd. Andere gebouwen zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van ontheffing. Er kan pas ontheffing worden verleend wanneer vooraf advies van de beheerder van de beek of spreng is opgenomen. Als voorwaarde is daarnaast opgenomen dat de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet mogen worden aangetast.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Binnen de bestemmingen Bedrijf en Bedrijventerrein en die bestemmingen die ook bedrijfsactiviteiten mogelijk maken is het uitoefenen van een bedrijf op het hele perceel toegelaten. Het is dan het overbodig om nog iets te regelen over bedrijfsuitoefening aan huis. Voor alle duidelijkheid is in die bestemmingen vastgelegd dat het uitoefenen van een beroep aan huis is toegestaan.

Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen vallen onder bouwwerken. In het stedelijk gebied zijn bedrijfswoningen niet overal zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Daar waar in een bestemming geen bedrijfswoning is toegestaan, is dat in de bestemmingsomschrijving expliciet bepaald.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.