direct naar inhoud van 4.2 Ontwikkellocatie De Vlijt 1
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

4.2 Ontwikkellocatie De Vlijt 1

In de driehoek tussen Deventerstraat, de sluis en de Vlijtseweg wordt een nieuw woongebied ontwikkeld. Het toekomstige gebied kan bestempeld worden als een stedelijke en compacte woonbuurt.

Ontwikkelocatie De Vlijt 1 wordt in twee fases gesplitst, die hierna afzonderlijk besproken worden. Omdat voor De Vlijt 1.A de financiële uitvoerbaarheid middels een anterieure overeenkomst verzekerd is, kan in het bestemmingsplan voorzien worden in de eindbestemmingen Wonen en Verkeer - verblijfsgebied. Voor fase 1.B is de financiële uitvoerbaarheid nog niet gegarandeerd. Daarom geldt voor dit gebied vooralsnog een bedrijfsbestemming met de mogelijkheid deze bestemming te wijzigen naar de bestemmingen Wonen en Verkeer - verblijfsgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1039-vas1_0005.jpg"

4.2.1 De Vlijt 1.A

Plangebied de Vlijt 1a bestaat uit een stedelijk woonmilieu en vormt vanaf de Deventerstraat langs de Vlijtseweg de entree van de Kanaalzone-Noord. Het programma bestaat uit een combinatie van kadewoningen met tuin, stadswoningen met tuin, appartementen en sociale woningen, allen gelegen aan of met een sterke oriëntatie op het Apeldoorns Kanaal.


Het woningbouwprogramma voor De Vlijt 1a gaat uit van totaal 42 woningen, waarvan 8 loodswoningen in het sociale segment. Het wonen zal een mengvorm zijn van grondgebonden stadswoningen, gecombineerd met gestapelde bouw in een hogere dichtheid. Door nabijheid van centrum, kanaal en de parken op loopafstand is dit een aantrekkelijke woonlocatie. De doelgroep is vooral stadsgezinnen, maar ook ouderen. Daarmee is dit een ander woonmilieu dan in het centrum waar nieuwbouw voor overwegend kleine huishoudens bedoeld is.


Binnen het plangebied wordt een subtiele schaalsprong gemaakt van de kleinschalige bestaande bouw aan de Vlijtseweg naar de meer geclusterde woningen langs het Kanaal, waarbij het bestaande kavelpatroon wordt gevolgd en een aanzienlijk deel van de woningen op het Kanaal is georiënteerd. Cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals de monumentale villa's aan de voormalige haven, een deel van de loods van een voormalige ijzerfabriek en de kanaaloever zijn bepalende elementen die in het ontwerp worden verweven. De stadswoningen die de overgang vormen tussen de lintbebouwing aan de Vlijtseweg en de grootschalige clusters aan/op de kade zijn maximaal 3 woonlagen (2 bouwlagen met kap) hoog. Naar de kade toe kan de bouwhoogte oplopen naar overwegend 3 bouwlagen.

Voor het maken van subtiele stedenbouwkundige accenten zal aan de kade en als begeleiding van belangrijke openbare routes ingezet worden op de realisatie van een enkel appartementengebouw (4 lagen plus kap). Opvallend is de consequentie parcelering van de gebouwvolumes. Door verspringende rooilijnen en diversiteit in de architectuur ontstaat het beeld van een langzaam gegroeide situatie wat passend is bij deze historische plek. Het totale gebied wordt op 2 plekken voor de auto op de Vlijtseweg ontsloten en kent een parkeerbalans conform centrum-stedelijke gebieden.

4.2.2 De Vlijt 1.B.

De Vlijt 1.B vormt in ruimtelijke zin een doorzetting van 1.A. Hier wordt een gevarieerde vorm van wonen, waarvan minimaal 20% sociaal en een beperkte hoeveelheid aan overige functies voorzien die ook functie hebben voor de wijk. Het woningbouwprogramma bevat maximaal 130 woningen.


De kadewoning, stadswoning en een appartementencomplex vormen ook hier de bouwstenen voor een compact/stedelijk woonmilieu. Naast de kade en de bestaande bebouwing aan de Vlijtseweg zal ook het complete sluiscomplex ingepast worden. Dit complex vormt ruimtelijk gezien het overgangsmoment naar een meer brede groene oever als onderdeel van de Groene Knoop. De sluislocatie is binnen dit gebied een logische plek waar, op gepaste afstand van het waterschapshuisje en zorgvuldig ingepast, een appartementencomplex kan komen (ter markering en versterking van de locatie).

De bebouwingsdichtheid van De Vlijt 1.B. komt overeen met De Vlijt 1.A, zodat een langs het Kanaal één stedenbouwkundige lijn ontstaat. Voor de realisatie van dit gebied zal een derde aansluiting op de Vlijtseweg voor de auto-ontsluiting nodig zijn. De Vlijt 1.B, waarin een stedelijk woonmilieu is voorzien, valt binnen de wijzigingsbevoegdheid en zal te zijner tijd stedenbouwkundig worden uitgewerkt. Aan het wijzigen gaat een procedure vooraf.

4.2.3 Infrastructuur

De op termijn te ontwikkelen woonlocaties De Vlijt 1 en Sportvelden zijn invullocaties binnen het stedelijke deel van Apeldoorn. De nieuwe woonlocaties worden ingepast in een levendig stadsgebied tussen drukke wegen, bedrijventerreinen en/of andere publiek- en verkeersaantrekkende functies.

Zo komen deellocaties De Vlijt 1.A en 1.B langs de Vlijtseweg te liggen. Deze straat kenmerkt zich als een straat met vanouds een menging van diverse soorten bedrijvigheid en wonen. Om dit gemengde karakter te handhaven, is juist bij het wonen meer ruimte aan bebouwing met bijgebouwen voor bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid aan huis toegestaan dan bij een standaard woonbestemming mogelijk is. Daarmee wordt beoogd om die specifieke stedelijke levendigheid te behouden. De weg Kanaal Noord, ter hoogte van de ontwikkelingslocatie De Vlijt 1, langs het Kanaal wordt bij ontwikkeling van de woonlocatie heringericht met bijpassende kade, die hier bij de vroegere haven en sluis aanwezig was. Er komt een langzaamverkeersroute langs het kanaal. De kade wordt autovrij; alleen hulpdiensten en ophalen van huisvuil wordt mogelijk gemaakt. De verblijfsbestemming is hier een passende bestemming.

4.2.4 Verkeersontsluiting en parkeren

Op basis van het parkeerbeleid is de parkeernorm voor De Vlijt 1 gesteld op 1,5 parkeerplaats per woning (1,25 voor bewoners en 0,25 voor bezoekers). Deze norm is gebaseerd op het uitgangspunt dat het hier een centrumstedelijk gebied betreft waarop normen van toepassing zijn. Uitgangspunt is dat het parkeren voor de bewoners zoveel mogelijk binnen het bouwblok gerealiseerd wordt, dat wil zeggen niet in de openbare ruimte en uit het zicht.