direct naar inhoud van 2.7 Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

2.7 Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn

Al langer denkt de gemeente na over hoe, met een blik op de toekomst gericht, om te gaan met het kanaal en de omliggende bedrijven- en industrieterreinen. Dit denken heeft in 2003 geleid tot de vaststelling van het Plan in Hoofdlijnen Kanaalzone door de gemeenteraad. In dit Plan in Hoofdlijnen zijn vier structurerende principes voor de Kanaalzone vastgelegd. De vier hoofdprincipes zijn:

  • structurering vanuit cultuurhistorie: groen en blauw;
  • verkeer en verblijf langs het kanaal;
  • wonen en werken: differentiatie en intensivering;
  • duurzaamheid op alle schaalniveaus.

In de Structuurschets Kanaalzone, vastgesteld op 1 december 2005, zijn deze principes nader uitgewerkt en geconcretiseerd. De Structuurschets geeft een concrete uitwerking met kaart en beschrijving (zie figuur).

In deze structuurschets is een aantal koersen benoemd ten aanzien van woonmilieus, werkmilieus en voorzieningen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1039-vas1_0004.jpg"

Figuur Structuurschets Kanaalzone - Noordelijk deel (2005)

Koers woonmilieu

In het programma van de Kanaalzone wordt gestreefd naar aanvulling op de aangrenzende wijken, dat wil zeggen toevoegen van de segmenten centrummilieu, stadswoningen en appartementen. In de Kanaalzone komt gestapeld wonen voor. Hierbij speelt naast een gewenst woonmilieu ook de wens van ruimtelijke herkenbaarheid van de Kanaalzone een rol.

De woningbouw vindt plaats in alle financieringscategorie√ęn. In principe wordt gekozen voor maximaal 20% sociale woningbouw. In aangrenzende buurten is namelijk voldoende voorraad van dit segment.

De nagestreefde verhouding tussen grondgebonden en gestapeld (appartementen) is ongeveer 40:60%. De grondgebonden woningen worden als stadswoningen in drie tot vier bouwlagen gerealiseerd. De woningen hebben veel woonruimte, maar relatief weinig privé buitenruimte.

Een specifiek centrummilieu met gestapelde appartementen is bijzonder voor Apeldoorn.

Koers Werkmilieu

In de Kanaalzone blijft ruimte voor bedrijvigheid. Te denken valt aan clustering van bedrijfsactiviteiten maar ook aan het mengen van woon- en werkfuncties. Het kan daarbij gaan om bedrijfsactiviteiten in de plint, met daarboven wonen, als ook om bedrijven of kantoren zonder dat sprake is van koppeling met woonfuncties.

Koers voor voorzieningen

De Kanaalzone biedt vooral een recreatieve voorziening voor de stadsbewoners. Aandachtspunt vormen de bestaande voorzieningen zoals sportvelden. De nieuwe projecten zijn pas mogelijk als bestaande voorzieningen een nieuwe plaats hebben gevonden in of buiten het plangebied.