direct naar inhoud van 2.2 Nota Ruimte
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

2.2 Nota Ruimte

De Nota Ruimte, onderdeel van de planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.

In de nota benadrukt het Rijk, net als in voorgaande nota's, opnieuw het belang van sterke steden in een vitaal platteland. Bundeling van wonen en werken in stedelijke gebieden en stedelijke vernieuwing en verdichting zijn de speerpunten van het rijk. Daarbij dient in eerste instantie de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande stedelijke gebied te worden verbeterd. Binnen de steden zal aandacht worden besteed aan meer centrumstedelijk wonen en minder aan eenzijdige woonmilieus. Er wordt daarnaast met name gewezen op het herstel van de balans tussen 'rood en groen/blauw' oftewel bebouwing en recreatieve ruimte in en om de stad. Voor stedelingen moeten voldoende dagrecreatieve mogelijkheden in de directe omgeving zijn, in stadsparken en op het water. Onder het motto 'decentraal wat kan, en centraal wat moet' legt het Rijk de regierol voor het beleid inzake wonen in de nota vooral bij het lokale niveau neer. Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid om de eigen bevolkingsgroei op te vangen en aan de woonwensen van de eigen bevolking tegemoet te komen. De provincies geven slechts op regionaal niveau de kaders aan. Een belangrijke doelstelling die vanuit het Rijk wordt genoemd, is het streven dat 40% van de uitbreiding van de woningvoorraad (2005-2015) binnen het bestaande stadsgebied opgelost zal worden.

Ten behoeve van de planontwikkeling voor een groot deel van het noordwesten van de Kanaalzone (De Vlijt) is in 2008 een aanvraag gedaan voor Rijkssubsidie in het kader van de Nota Ruimte. Een businesscase met de titel: 'De gedeelde stad geheeld' geeft de opgave in dit deel van de Kanaalzone weer. Door toekenning van de subsidie met daaraan gekoppeld ook een provinciale bijdrage is de daadwerkelijke transformatie in dit deel van de Kanaalzone dichterbij gekomen. De businesscase beschrijft de transformatie van vier locaties, namelijk de Remehalocatie, de kwekerijlocatie, Diosynth en de Groene Knoop. Door verplaatsing van zware bedrijvigheid uit het plangebied wordt een obstakel voor de ontwikkeling van een groot deel van de Kanaalzone weggenomen. Van cruciaal belang is de verplaatsing van de het bedrijf Diosynth. Met de aankoop in oktober 2010 door de gemeente van dit 9.3 ha tellend perceel is er een zeer belangrijke stap genomen in de ontwikkeling.

In programmatische zin is voor deze locatie primair een woonfunctie voorzien van 500 woningen. Voor de locatie Diosynth is ook een combinatie met werken gedacht. Daartoe leent de specifieke huidige bebouwing zich ook zeker. Door transformatie van dit deel van de Kanaalzone wordt de gedeelde stad geheeld. Door diverse oost-west verbindingen te realiseren, of te optimaliseren, wordt de stad geheel. Belangrijke rol in deze verbinding heeft het ruim 2,7 ha. grote stadspark, de Groene Knoop. Door aanleg van dit hedendaagse park met een verscheidenheid aan 'groene ruimtes' zullen er nieuwe recreatieve routes ontstaan. Er zal in ruimtelijke zin verbinding ontstaan tussen grote parkstructuren van aan de ene kant de Parkenbuurt (westzijde) en aan de andere kant het naoorlogse woongebied Zevenhuizen.