direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op het herzien van het bestemmingsplan De Vlijt uit 1988. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad iedere 10 jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vast. Het merendeel van de bestemmingsplannen die nu voor dit deel van Apeldoorn gelden is ouder dan 10 jaar. Bovendien zijn deze bestemmingsplannen niet alleen in tijd maar ook in juridische regeling verouderd. Actualisering is daarom wenselijk.

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan heeft overwegend een beheerskarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Daarnaast maakt het plangebied De Vlijt onderdeel uit van de Structuurschets Kanaalzone (2005). In deze structuurschets heeft de gemeente de basis gelegd voor een omvangrijke stedelijke vernieuwing. Het streven van Apeldoorn is om de gehele Kanaalzone van noord tot zuid te transformeren tot een in de stad geïntegreerd gebied, met wonen, werken en voorzieningen. Een gebied dat zich weer náár het kanaal toekeert. Sinds de aanleg van het Apeldoorns kanaal in de 19e eeuw heeft zich ter weerszijden van het kanaal veel industriële, ambachtelijke en verzorgende bedrijvigheid gevestigd. De afgelopen decennia zijn in het stedelijke milieu van Apeldoorn grootschalige veranderingen opgetreden. Voor het huidige Apeldoorn vormt de Kanaalzone in meerdere opzichten een barrière in het stedelijk weefsel. Maar ook voor veel vanouds gevestigde bedrijven knelt het vestigingsmilieu in de Kanaalzone. De stedelijke ontwikkelingen gaven de gemeente aanleiding om intensief over een nieuwe toekomst van de Kanaalzone na te denken.

De transformatie van de Kanaalzone is een majeur project, dat de komende 20 jaar gestalte zal krijgen. De erkenning als Stad & Milieu-project door de Minister van VROM in 1999 betekende het startsein voor een intensieve planvorming. Dit resulteerde in het Plan in Hoofdlijnen Kanaalzone (februari 2003) en de Structuurschets Kanaalzone (december 2005). De Kanaalzone van Apeldoorn zal de komende jaren een gedaantewisseling ondergaan. Het bedrijvenlint langs het Apeldoorns Kanaal, dat Apeldoorn vanouds doorsnijdt, moet stapsgewijs veranderen in een nieuw levendig stadsgebied.

Met het oog op deze veranderingen geeft het voorliggende bestemmingsplan voor een tweetal locaties, zoals deze zijn beschreven in de Structschets Kanaalzone, te weten Sportvelden en de Vlijt 1, een onderliggende planologische regeling voor de gewenste transformatie naar woningbouw.