direct naar inhoud van Artikel 20 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

Artikel 20 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding'wro-zone - wijzigingsgebied 1' te wijzigen in de bestemmingen 'Wonen', en 'Verkeer - verblijfsgebied' indien de geldende milieucontouren van de omliggende bedrijvigheid gelegen de nieuwbouw van woningen niet uitsluit, waarbij de volgende regels gelden:

 • 1. Het aantal woningen bedraagt maximaal 130 woningen;
 • 2. Een compact woonmilieu met zowel grondgebonden en gestapelde woningen. Het aantal gestapelde woningen mag niet meer dan 20 % bedragen van het totaal aantal woningen.
 • 3. Het toevoegen van werkfuncties en voorzieningen zijn toegestaan mits ze zich verhouden tot de woonfunctie;
 • 4. Minimaal 20 % van het totale aantal woningen wordt gerealiseerd in de sociale huur- en/of koopsector;
 • 5. De stedenbouwkundige opzet gaat uit van twee belangrijke ruimtelijke dragers: het Apeldoorns Kanaal en de Vlijtseweg. Daarbij wordt de bestaande bebouwing aan de Vlijtseweg ingepast en het bestaande kavelpatroon gerespecteerd. De bebouwing is voor een aanzienlijk deel visueel verbonden met het kanaal. De schaal van de bestaande loodsen worden als referentie gezien voor de korrelgrootte hierdoor wordt een schaalsprong voorzien in relatie tot de woonbebouwing aan de Vlijtseweg. De nieuwe verblijfskwaliteit is sterk gericht op het kanaal en de nieuwe binnengebieden. Een smal kadeprofiel tussen Deventerbrug tot het sluiscomplex waarna een omslagpunt ontstaat en er ruimte is voor een royaal landschappelijk profiel langs het kanaal tot aan de RING. De bebouwing is overwegend 3 lagen hoog (10 meter). In de nabijheid van het sluiscomplex is een hoogbouwelement tot maximaal 24 meter mogelijk.
 • 6. De Kanaaloever fungeert als verblijfsgebied; primaat voor voetgangers en fietsverkeer;
 • 7. Het snelheidsregime bedraagt 30 km per uur op de Vlijtseweg ter hoogte van het plangebied;
 • 8. Ontsluiting voor autoverkeer vanaf de Vlijtseweg; er komt geen auto-ontsluiting over de kanaaloever;
 • 9. Parkeren vindt geïntegreerd binnen de plangrenzen plaats op basis van normen uit het gemeentelijk parkeerbeleid;
 • 10. In de openbare ruimte is ruimte voor een speelplek (0-6 jaar);
 • 11. Uit onderzoek blijkt dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn voor woningbouw, onder andere op het gebied van geur, geluid en bodemkwaliteit;
 • 12. Er wordt een ontwikkelingsgericht beeldkwaliteitsplan opgesteld;
 • 13. Het wijzigen van de bestemming vindt plaats op basis van één integraal stedenbouwkundig plan.