direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijventerrein
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

Artikel 4 Bedrijventerrein

4.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' ;
  • 2. bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 en 2 en 3.1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
  • 3. bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' ;
  • 4. een verhuurbedrijf in machines en werktuigen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - verhuurbedrijf in machines en werktuigen';
  • 5. een groothandel in afval en schroot, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel in afval en schroot';
  • 6. een bakkerij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bakkerij';
  • 7. horeca in de categorieën 1 en 2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen, ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2', met dien verstande dat een fastfoodrestaurant niet is toegestaan;
  • 8. detailhandel in paardensportbenodigdheden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - paardensportbenodigdheden' tot maximaal 450 m2 winkelvloeropervlakte;
  • 9. perifere detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer';
  • 10. een supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
  • 11. beroepsuitoefening aan huis;
  • 12. fiets- en voetpaden;
  • 13. groenvoorzieningen;
  • 14. nutsvoorzieningen;
  • 15. ontsluitingswegen;
  • 16. tuin en/of erf;
 • b. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in bijlage 1, onderdeel D van het besluit omgevingsrecht;
  • 2. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
   • I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
   • II. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;
   • III. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve van bedrijven;
   • IV. perifere detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer';
   • V. detailhandel in paardensportbenodigdheden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - paardensportbenodigdheden';
   • VI. een supermarkt ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 17 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 4.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   - bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingsperce ntage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'
- 600 m³ per bedrijfswoning  
de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (4.3a)  
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen   50 m²   bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m  
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4.3b)
- de afstand van bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 5 m (4.3a)
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis toegestaan  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 10 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
4.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 4.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij gebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van ten minste 3 m, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. van het in lid 4.2 bepaalde dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is;
 • c. van het in lid 4.1 en lid 4.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 4.5 is afgeweken van de gebruiksregels.
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Detailhandel in paardensportbenodigdheden

Op het perceel Vlijtseweg 192 is een oppervlakte van maximaal 450 m2 wvo (winkelvloeroppervlakte) aan detailhandel in paardensportbenodigdheden toegestaan.

4.4.2 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vóór de naar de wegzijde gekeerde bouwgrens niet is toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 4.1 onder a1 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen voorkomen in een hogere categorie dan in het betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan;

4.5.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor de afwijking als bedoeld in sublid 4.5.1 voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

4.6 Wijzigingsbevoegdheid Lijst van toegelaten horecatypen

Burgemeester en wethouders kunnen de in lid 4.1 onder a.7 genoemde Lijst van toegelaten horecatypen wijzigen teneinde een fastfoodrestaurant tot maximaal milieucategorie 2 toe te staan indien:

 • a. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
 • b. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien.
4.7 Wijzigingsbevoegdheid aanduidingen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de in lid 4.1 onder a genoemde aanduidingen 'supermarkt' en 'detailhandel perifeer' en 'specifieke vorm van detailhandel - paardensportbenodigdheden' te verwijderen, indien de betreffende bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd.