direct naar inhoud van 6.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

6.2 De regels

6.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de definities van de in het plan voorkomende begrippen en legt de wijze van meten en berekenen vast.

6.2.2 regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. De in het plangebied opgenomen gronden krijgen de bestemming Natuur.

Binnen de natuur-bestemming is bos- en natuurgebied toegestaan. Bebouwing is uitgesloten met uitzondering van andere bouwwerken tot een hoogte van 2 meter ten dienste van de natuurfunctie.

Aan de natuurbestemming is geen aanlegvergunningplicht gekoppeld. Dit om de uitvoering van het voornemen tot aanleg van nieuwe natuur niet te belemmeren. Er is pas aanleiding voor een dergelijke plicht als de natuur gerealiseerd is. In het kader van het in paragraaf 6.1 genoemde nieuwe bestemmingsplan Veluwe zal worden beoordeeld of een aanlegvergunningplicht wenselijk is.

6.2.3 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 5 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden. Artikel 6 bevat de algemeen geldende gebruiksregels.


Algemene afwijkings- en wijzigingsregels staan in artikel 7 en 8. Artikel 9 geeft een regeling voor verwijzingen naar andere wettelijke regelingen en plannen.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.