direct naar inhoud van 2.1 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Veluwe natuurontwikkeling 2 locaties
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1031-onh1

2.1 Provinciaal beleid

VELUWE 2010

Dit in 2000 door GS vastgestelde plan moet gezien worden als een voortzetting of intensivering van al eerder in gang gezette (beleids)processen. Het is primair een nota om, ondermeer door het stimuleren van intensieve samenwerking, concrete projecten uit te voeren die de Veluwe een forse kwaliteitsimpuls geven.

Hoofddoel van 'Veluwe 2010' is een duurzame evenwichtige ontwikkeling van ecologie èn economie en ontwikkeling van de Veluwe tot één groot aanééngesloten natuur, cultuur- en boslandschap, met zo min mogelijk barrières voor mensen en dieren

Uitvoering van het Veluwebeleid zal plaatsvinden langs twee sporen. Het spooor van projecten en het spoor van bescherming.

Het projectenprogramma kent zeven thema's, met elk meerdere projecten. Relevant thema is "Kwaliteitsimpuls voor natuur, bos en landschap", waar een programma bij hoort gericht op de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en ecologische verbindingszones

Via het spoor van bescherming wordt geregeld dat de bestaande waarden van de Veluwe, de waardevolle landschappen, ecosystemen, aardkundige kwaliteiten, archeologie en cultuurhistorie stringent beschermd worden.

Streekplan Gelderland 2005

De hoofddoelstelling van het Gelders ruimtelijk beleid voor de periode 2005-2015 is om de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te accommoderen en te bevorderen dat publieke (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) en private partijen de benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend van de aanwezige identiteiten en ruimtelijke kenmerken.

De provinciale ruimtelijke hoofdstructuur is tweeledig. Een deel dat betrekking heeft op de hoogdynamische functies en een deel dat betrekking heeft op functies en kwaliteiten die afhankelijk zijn van een lage ruimtelijke dynamiek. De gebieden waar laatstgenoemde functies zijn geconcentreerd zijn kwetsbaar voor intensieve vormen van ruimtegebruik. Deze gebieden zijn de ecologische hoofdstructuur en waardevolle open gebieden, en de gebieden waar meer ruimte voor water moet worden gecreëerd (zowel voor rivieren als voor regionale waterberging). Het provinciaal planologisch beleid is gericht op het vrijwaren van deze gebieden van intensieve gebruiksvormen. Dit deel van de provinciale ruimtelijke hoofdstructuur wordt in de beleidskaart aangeduid met overwegend groene en blauwe tinten: het groenblauwe raamwerk.

Doel voor de gebieden met een laagdynamische functie is: ruimte voor ecologische en hydrologische dynamiek; bescherming van stilte, rust en milieukwaliteit. Doel is behoud en ontwikkeling van het groenblauwe raamwerk. Van provinciaal belang zijn daarbij onder andere de bescherming van ecologische kerngebieden en waardevolle open gebieden en de realisering van ecologische verbindingszones, die de ecologische kerngebieden verbinden.

Het ruimtelijk beleid voor de natuur draagt bij aan behoud en ontwikkeling van natuur. In Gelderland is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in aanleg: een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Door de vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat het beoogde samenhangende netwerk.

De door het Rijk op grond van Europese regelgeving aangewezen of aangemelde Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden) behoren tot de EHS.

Het hoofddoel van het ruimtelijk beleid voor de EHS is het bijdragen aan een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen door bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere ruimtelijke waarden en kenmerken.

De twee aan de orde zijnde locaties maken deel uit van de in het streekplan opgenomen Ecologische Hoofdstructuur.

Voortvloeiend uit Europees beleis is de Veluwe tevens aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn vastgelegd en wettelijk beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet. Daarmee is de verplichting aangegaan om internationaal belangrijk geachte ecosystemen, planten- en diersoorten te beschermen. De kernopgave voor de Veluwe luidt: “Vergroten van de interne samenhang van gebieden door herstel van evenwichtige verdeling van open en gesloten met meer geleidelijke overgangen van zandverstuivingen, heide, vennen, graslanden en bos. Versterken van het ruimtelijke netwerk van bos, heide- of stuifzandgebieden, waarbij tussenliggende gebieden gebruikt kunnen worden als stapstenen, vooral voor soorten als reptielen en vlinders. Versterken van overgangen van droge naar natte gebieden, zoals beekdalen en herstel van vennen op landschapsschaal.”

Rijk, provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere waarden en kenmerken van de Natura 2000-gebieden. Op basis van de Natuurbeschermingswet kan een vergunning nodig zijn voor activiteiten die een negatief effect hebben op de kwaliteit en de instandhoudingsdoelen van het gebied.

De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde 'nee, tenzij'-regime. Binnen de gebieden waar het 'nee, tenzij'-regime van kracht is, zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en de negatieve effecten worden gecompenseerd.

De aan de orde zijnde locaties maken deel uit van Natura 2000.

Ruimtelijke Verordening Gelderland

Met de verordening stellen Provinciale Staten regels over de inhoud, toelichting of onderbouwing van bestemmingsplannen. DDe voorschriften in de ruimtelijke verordening zijn gebaseerd op het streekplan. In de in december 2010 vastgestelde verordening zijn onder andere de volgende onderwerpen opgenomen: uitbreidingsruimte niet-agrarische bedrijvigheid, recreatiewoningen/ -parken, glastuinbouw, waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied en Ecologische Hoofd Structuur.

Wat betreft de EHS stelt de verordening dat geen bestemmingen worden toegestaan waardoor de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast.

Reconstructieplan Veluwe

Het Reconstructieplan, dat in 2005 door de provincie is vastgesteld, verdeeld de Veluwe in zeven deelgebieden. De aan de orde zijnde twee locaties liggen in deelgebied “De eindeloze Veluwe”.

Het Reconstructieplan beschrijft per thema de opgaven die met de reconstructie wordt gesteld. Relevante opgave binnen het thema "Realiseren van de Ecologische hoofdstructuur" is de functieverandering van alle nog te realiseren nieuwe natuur, zodat de gehele EHS wordt gerealiseerd, ondermeer door het omvormen van gronden van landbouw naar natuur.