direct naar inhoud van Bijlage 2 Onderzoek milieuzonering
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

Bijlage 2 Onderzoek milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.

Bij de ontwikkeling van gebieden wordt met behulp van de systematiek uit de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (uitgave 2009), bepaald binnen welke straal bedrijven invloed hebben op de omgeving en met welke milieuaspecten (zoals geluid, gevaar, e.d.) rekening gehouden dient te worden. In de VNG uitgave zijn voor de diverse SBI-codes deze zogenoemde milieuzones bepaald ten opzichte van gevoelige functies zoals woningen, uitgaande van het referentie-omgevingstype “rustige woonwijk”. Tevens is aangegeven voor welke milieuaspecten gecorrigeerd kan worden in geval van een ander omgevingstype.

Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering, kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwetgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving (Wgv) of de veiligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Deze wetgeving geldt uiteindelijk als toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling van de aangevraagde ontwikkeling.

Voor de inventarisatie van bestemmingen in de omgeving van de planlocatie is onder andere veldonderzoek verricht. Het veldonderzoek bestaat uit een gevelinventarisatie en het ter plaatse vaststellen van het omgevingstype.

Onderzoeksresultaten

De planlocatie ligt in een rustig buitengebied. Voor de betreffende planlocatie kan dus geen correctie ten opzichte van het referentie-omgevingstype “rustige woonwijk” uitgevoerd worden voor de aspecten geluid, geur en stof. De correcties zijn aangegeven in de factsheets.

Het verzoek betreft hier een milieubelastende functie. Er is hier dus sprake van uitwaartse milieuzonering.

Uitwaartse zonering

Voor de bestemming ‘buxuskwekerij’ geldt een milieuzone van 30 meter (zie de hieronder weergegeven factsheet). Op 20 meter van de planlocatie bevindt zich op het perceel Berenbergh 3 een woning. Dit gevoelig object bevindt zich dus binnen de geldende milieuzone. Een mogelijke oplossing voor deze belemmering is het bebouwingsvlak/ bouwblok van de buxuskwekerij te projecteren op een afstand van meer dan 30 meter van deze woning.

De open gronden van de buxuskwekerij zijn aangrenzend gelegen aan het bungalowpark / camping aan de Elburgerweg 40 te Wenum Wiesel. Voor het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen geldt op basis van jurisprudentie en literatuur een milieuzone van 50 meter. Om de buxuskwekerij mogelijk te maken, zal vanaf de terreingrens met dit verblijfsrecreatieterrein een spuitvrije zone in acht moeten worden genomen van 50 meter. Dit dient te worden te worden vastgelegd, cq geborgd, door in de bestemmingsplanregeling een de spuitvrije zone van 50 meter vanaf de perceelsgrens op te nemen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-onh1_0010.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-onh1_0011.jpg"

Figuur 10. Omgekeerde milieuzone 50-meter zone rondom bungalowpark Elburgerweg 40 te Wenum Wiesel voor het gewenste gebruik (spuitvrije zone)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-onh1_0012.jpg"

Figuur 11. 30-metercontour, waarbinnen de buxuskwekerij niet gerealiseerd kan worden.