direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het perceel Berenbergh 6 ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het plangebied is circa 0,59 hectare groot. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorn Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Als gevolg van klimaatveranderingen kunnen de grondwaterstanden in de toekomst mogelijk met 10-20 centimeter stijgen. Uit gegevens van peilbuizen in de omgeving blijkt dat het grondwaterpeil in het plangebied tussen 90 en 170 centimeter onder maaiveld ligt. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. De grondwaterstanden vormen verder geen beperking voor de bouwplannen.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig. Binnen de nieuwe ontwikkelingen zal ook geen nieuw oppervlaktewater worden gecreëerd.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Het perceel ligt in het buitengebied waar alleen afvalwater wordt ingezameld. Hemelwater dat afvloeit van verharde oppervlakken zal dan ook binnen de perceelsgrenzen moeten worden verwerkt. Hiervoor dient een bergings- of infiltratievoorziening met voldoende capaciteit te worden aangelegd.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen

5.2.5 Afvoer van afvalwater

In de Berenbergh ligt ter hoogte van nummer 6 een vuilwaterriool waarmee afvalwater wordt afgevoerd. Op dit riool mag geen hemelwater worden aangesloten. De capaciteit van het vuilwaterriool is in de huidige situatie voldoende. Indien de bedrijfsmatige activiteiten leiden tot een forse toename van het afvalwater zal dit met Gemeente Apeldoorn moeten worden afgestemd.

5.2.6 Watertoets

Het plan omvat minder dan 10 woningen/1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet meer dan de landelijke afvoernorm geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.