direct naar inhoud van 2.2 Provinciaal beleid
Plan: Bestemmingsplan Berenbergh 6 Wenum Wiesel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1024-onh1

2.2 Provinciaal beleid

Het Streekplan (Streekplan 2005-2015) is vastgesteld door Provinciale Staten van Gelderland op 29 juni 2005. Het Streekplan geeft de beleidskaders aan voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende tien jaar. In het Streekplan 2005-2015 is Gelderland ruwweg verdeeld in drie gebieden: het rode raamwerk, het groen-blauwe raamwerk en multifunctioneel gebied.

Binnen het rode raamwerk moet de verstedelijking van Gelderland plaatsvinden. De provincie werkt daarbij met zogenaamde stedelijke netwerken.

Binnen het groen-blauwe raamwerk geeft de provincie ruimte aan natuurbehoud en natuurontwikkeling. Verstedelijking is binnen het groen-blauwe raamwerk niet toegestaan, tenzij sprake is van een groot maatschappelijk belang. Worden binnen het groen-blauwe raamwerk toch ‘rode’ projecten uitgevoerd dan zijn compensatiemaatregelen verplicht.

Voor het multifunctioneel gebied heeft de provincie geen eigen uitgangspunten geformuleerd. Het staat gemeenten vrij zelf het ruimtelijk beleid binnen multifunctioneel gebied te bepalen. Randvoorwaarde vanuit het Streekplan is dat gemeenten bij het inzetten van nieuwe ontwikkelingen rekening houden met waardevolle landschappen.

Het perceel Berenbergh 6 ligt in multifunctioneel gebied én in een provinciaal waardevol landschap, namelijk: in de groene wig tussen Vaassen en Apeldoorn. Zie figuur 6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1024-onh1_0006.jpg"

Figuur 6. Op kaart A.6 uit het Reconstructieplan Veluwe 2005 is te zien dat het perceel Berenbergh 6 (ter plekke van het rood omlijnde cirkeltje) is gelegen in de groene wig tussen Vaassen en Apeldoorn. (Het cirkeltje is toegevoegd aan de oorspronkelijke kaart.)

Onder het hoofdje "Provinciaal waardevol landschap & kernkwaliteiten", staan op pagina 70 van het Streekplan de 'Wiggen Oost-Veluwe' als volgt beschreven:

"- Beleefbaar deel van de gradiënt van Veluwe naar IJssel [...]

- Fraai kleinschalig mozaïeklandschap: afwisseling van weide en akkerland, uitlopers van bossen van de Veluwe, bosschages

- Diversiteit aan bebouwingsvormen: dorpen langs de straatweg, buurtschappen, linten en verspreid

- Microreliëf: oost-west gerichte smeltwaterruggen met ertussen beekjes,steilrandjes en bolliggende landbouwgronden

- De flank wordt doorsneden door talrijke west-oost stromende sprengen en beken

- Openheid van gave essen en veen-, broek- en heideontginningen

- Rijk cultuurhistorisch erfgoed, zoals de sprengen, watermolens, zichtbare prehistorische akkercomplexen nabij Schaveren, waardevolle open essen, landgoederen"

Over de bedoeling van de groene wiggen wordt op pagina 98 en 99 van het Streekplan het volgende gezegd: "Het Veluwebeleid richt zich op het veiligstellen van de nog gave randen in de vorm van de groene wiggen. Daarmee worden de landschappelijke overgangen tussen Veluwemassief en randgebieden gewaarborgd. Groene wiggen liggen tussen kernen in. De breedte van een groene wig is afhankelijk van de maximale ruimte tussen de kernen. De groene wiggen kennen een karakteristieke verweving van functies. Groene wiggen in Stedendriehoek liggen tussen Vaassen en Apeldoorn (tevens regio Noord Veluwe), tussen Apeldoorn en Eerbeek en tussen Eerbeek en Dieren (tevens regio KAN)."

Een buxuskwekerij, of - meer in het algemeen - een grondgebonden land- en tuinbouwbedrijf, kan worden gevestigd in een groene wig (waardevol landschap) in multifunctioneel gebied, getuige pagina 58 van het Streekplan. Daar staat: "Uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid is dat de bedrijfsontwikkeling in de landbouw wordt gefaciliteerd onder voorwaarden van economische en ecologische duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit."