direct naar inhoud van 3.2 Nieuwe situatie
Plan: Beurtvaartstraat aanleg Grift
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.pb1002-vas1

3.2 Nieuwe situatie

De Grift is een hoofdbeek in het bekenstelsel van de stad en heeft dan ook een belangrijke waterhuishoudkundige (transport en berging) en ecologische functie. De beek was in grote delen van de stad verdwenen en wordt nu in verschillende fases weer open gegraven tot een nieuw samenhangende beek. In het recente verleden zijn al een binnenstedelijk deel in de Hofstraat/Kanaalstraat en een parkachtig deel ten noorden van de Deventerstraat teruggebracht. Als de Beurtvaartstraat is gerealiseerd ontbreekt tussen binnenstad en het noordelijk buitengebied alleen nog de verbindende schakel tussen de Stationsstraat en de V&D. De realisatie van deze laatste schakel is voorzien als onderdeel van de herontwikkeling van de binnenstad op basis van het regieplan binnenstad dat op dit moment ter vaststelling naar de raad is gezonden.

In overleg met een klankbordgroep van bewoners, waterschap en wijkraad zijn de uitgangspunten van het Waterplan vertaald naar een voorlopig ontwerp voor de totale Beurtvaartstraat waarin de Grift een prominent onderdeel uitmaakt. De ligging van het tracé is daarbij afgestemd op de aanwezige ondergrondse infrastructuur en de uitgangspunten met betrekking tot de toekomstige ligging van kabels- en leidingen en riolering.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1002-vas1_0006.png"

Bovendien is vooral gekeken naar de technische aspecten zoals de inpassing van de beek in relatie tot verkeer (wandelroutes, auto- ontsluitingen) en veiligheidsaspecten rondom het realiseren van een open beekloop in een woongebied. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Het waterniveau van de beek zo hoog mogelijk aanbrengen binnen de uitgangspunten van het natuurlijk verhang vanuit het waterplan;
  • aan de oostzijde van de beek een hekwerk over de volledige lengte toevoegen om een veilige doorloop over het voetpad mogelijk te maken (m.n. gericht op kinderen);
  • Langs het fietspad aan de westzijde een verhoogde band of muurtje van 30 cm boven maaiveld toepassen als afbakening tussen pad en water. Band lager als zithoogte om (vanuit de bewoners) ongewenst gebruik als zitrand te voorkomen;
  • Bruggen aan weerszijden voorzien van leuningen.
  • Huidige 5 verguinningparkeerplaatsen thv Beurtvaarstraat 101 te verplaatsen naar parkeergarage '27'.

Aansluiting overige beektrajecten en directe omgeving

Omdat de Grift Beurtvaartstraat een schakel vormt tussen al gerealiseerde delen in de Hofstraat/Kanaalstraat en ten noorden van de Deventerstraat is het ontwerp ook gebaseerd op de inrichtingsprincipes die in die delen al zijn toegepast. In ontwerp wordt gerefereerd aan zowel de bruggen in de Hofstraat /Kanaalstraat als langs het traject van de Vlijtseweg, e.e.a. overeenkomstig de gemaakte afspraken in de klankbordgroep.

Tot slot maakt de Beurtvaartstraat (evenals het aangrenzende project Wiepkingstraat) onderdeel uit van de binnenstad. De kaders voor de vormgeving van de openbare ruimte voor dit gebied zijn vastgelegd in het in 2005 bestuurlijk vastgestelde 'handboek openbare ruimte binnenstad'. Voor dit gebied wordt concreet uitgegaan van verharding zoals ook is toegepast in Kanaaloevers.

Ontwerptoelichting

Het totale ontwerp streeft een heldere, eenduidige inrichting na met hoogwaardige materialen en een aantal goede details die vooral gekoppeld zijn aan de Grift zelf. Wiepkingstraat en Beurtvaartstraat dienen daarbij (hoewel in de realisatie losgekoppeld) als één ruimtelijk geheel ervaarbaar te zijn. Op die manier wordt de beek op een goede manier ingepast in de omgeving en zal het project niet als een 'postzegel' maar als een natuurlijk onderdeel van een grotere omgeving worden ervaren. Het tracé is zo opgezet dat de knikken die voortkomen vanuit de bebouwing en de eigendommen met afgeronde hoeken worden ingepast waarbij de beekloop parallel loopt aan de meest bepalende rooilijnen in de straat. Hierdoor ontstaat een rustig beeld met op twee plekken een knikpunt.

Principeprofiel

Het waterplan zet voor de Beurtvaartstraat in op een “stedelijk traject”. De Beurtvaartstraat biedt onvoldoende ruimte voor een profiel met (enkelzijdig) taluds waardoor gekozen is voor een oplossing in de vorm van een bak met een open waterprofiel van 2 meter breed en een waterdiepte van circa 20 cm (gelijk aan de Hofstraat). De reden hiervoor ligt primair in het feit dat naast de beekbak er ook voldoende ruimte moet zijn om de bestaande woonbebouwing aan weerszijden te ontsluiten.

Het principeprofiel is van west naar oost opgebouwd uit een continue 5 meter brede loop- fietszone die tevens incidenteel gebruikt kan worden t.b.v. auto's (alleen omwonenden, geen doorgaand verkeer mogelijk) en onderhoudsvoertuigen/hulpdiensten. Naast deze 5 meter zone is er 3 meter zone gereserveerd voor de beekbak inclusief wanden. Aan de oostzijde is vervolgens nog 1.8 meter ruimte beschikbaar voor een looppad langs de woningen (en ondergronds kabels en leidingen).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.pb1002-vas1_0007.jpg"

Verkeer

Het VO voorziet in een inrichting waarbij alle aanwezige woningen bereikbaar blijven. Die woningen in de Beurtvaartstraat die nu parkeren op eigen terrein hebben en ontsloten zijn op de Beurtvaartstraat behouden dit ook in de toekomst mede door de aanleg van een tweetal bruggetjes over de Grift. Het overige parkeren wordt elders in het gebied ingepast (parkeergarage/terrein wooncomplex '27', heringerichte Wiepkingstraat, parkeerterrein achter Wiepking Staete waar extra capaciteit is gerealiseerd) In de Beurtvaartstraat zelf komen geen parkeerplaatsen terug. Hierdoor ontstaat er een autoloos/autoluw verblijfsgebied waar de Grift ook daadwerkelijk beeldbepalend kan zijn en de vele fietsers meer ruimte en een veiliger situatie krijgen.

Een bijzonder aandachtspunt vormt het bezoekersparkeren ten behoeve van het Activerium. Voor de aanleg van de Grift kan het huidige parkeerterrein naast het activerium niet gehandhaafd blijven (Grift loopt er midden over heen). Met de gebruikers en eigenaar is afgesproken dat er 10 bezoekersparkeerplaatsen worden teruggebracht waarvan er 2 voor minder validen zijn; 7 van deze plekken komen in de Griftstraat. Direct voor de ingang van het binnenterrein komen nog 3 parkeerplekken. Deze oplossing is in het VO opgenomen. Het gebruik van het terrein zal tussen gemeente en eigenaar juridisch worden vastgelegd.

De Beurtvaartstraat blijft bereikbaar voor nooddiensten doordat de 'knips' voor het autoverkeer gerealiseerd worden in verwijderbare paaltjes die bij calamiteiten kunnen worden verwijderd om doorrijden mogelijk te maken. Daarnaast zal ook Circulus van deze route gebruik maken om zowel minicontainers als DIFTAR-punten te kunnen legen. Een dergelijke oplossing sluit aan op de manier hoe dit elders in de binnenstad ook wordt toegepast en is kortgesloten met betrokken partijen.